Plán pro adaptační období v posledním čtvrtletí školního roku 2021/2022

 

Období adaptace žáků bude trvat 2 týdny

Vyhodnocení plánu adaptace žáků jednotlivých tříd proběhne po sesbírání informací od všech vyučujících. Vyhodnocení zpracuje třídní učitel a odevzdá zástupci ředitele pro teoretickou výuku do 11. 6. 2022.

Součástí adaptace žáků je zejména:

  • Vytvoření bezpečného prostředí pro žáky (informovat o dodržování základů hygieny, rozmístění dávkovačů desinfekce do tříd, pravidelné větrání, vytváření psychosociální pohody ve třídě)
  • Upevnit pravidelný rytmus školního prostředí (včas podchytit záškoláctví)
  • Minimalizovat obavy z neúspěchu a selhání po návratu do školy
  • V rámci výuky upřesnit a upevnit poznatky získané v průběhu distančního vzdělávání (každý vyučující v rámci svého předmětu)
  • Každý vyučující provede písemný záznam o případné redukci učiva v období distančního vzdělávání a o přesunutí učiva do následujícího školního roku
    (příloha č. 1)
  • Motivovat pozitivním hodnocením
  • Průběžně komunikovat s vyučujícími ve třídě
  • V období adaptace minimálně 2 třídnické hodiny zaměřené na organizaci výuky a psychosociální pohodu ve třídě

 

Plán pro adaptační období v posledním čtvrtletí školního roku 2021/2022 byl navrhnut předsedkyní předmětových komisí a schválen pedagogickou radou dne 25. 8. 2021.

 

Mgr. Hana Podzimková, v. r., ředitelka školy

Jídelní lístek
Facebook školy
Instagram školy