Aktuality

Informace školy

29. 05. 2020

Informace pro žáky I. a II. ročníků na měsíc červen 2020

Z důvodu plného vytížení maturitními, závěrečnými a přijímacími zkouškami jsem rozhodla, že výuka I. a II. ročníků bude v červnu 2020 nadále probíhat formou distančního (dálkového) vzdělávání.

MŠMT vydalo dne 27.5.2020 metodický pokyn "Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří v období do konce školního roku 2019/2020". Celé znění dokumentu naleznete zde.

TERMÍNY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

Termíny závěrečných zkoušek žáků učebních oborů naleznete zde.

 

Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy

 

 

 

Výplata stipendií a produktivní práce

15. 05. 2020

SOŠ a SOU Městec Králové oznamuje žákům školy termíny výplat stipendií a produktivní práce. Časový harmonogram výplat nazenete zde (PDF).

L. Malaníková

Sdělení ředitelky školy

11. 05. 2020

DŮLEŽITÉ INFORMACE ŠKOLY

Počínaje dnem 11. května 2020 mohou žáci závěrečných ročníků navštěvovat školu v rámci přípravy k závěrečným a maturitním zkouškám. Provoz školy podléhá nařízení MŠMT, jehož celé znění je k přečtení zde (PDF).

Zletilí žáci (pokud již nemají vyplněné z domova) musí při vstupu do školy vyplnit Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění. Nezletilí žáci odevzdají učiteli vyplněné a podepsané prohlášení zákonným zástupcem. Bez tiskopisu nebude žák do budovy školy vpuštěn!!! Tiskopis je k dispozici zde (PDF).

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019-2020

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019-2020 bude na škole probíhat podle vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb. vydané dne 27. dubna 2020. Celé znění vyhlášky naleznete zde (PDF).

 

Termíny maturitních a přijímacích zkoušek_Jaro 2020

06. 05. 2020

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga na tiskové konferenci dnes zveřejnil informaci, ve kterých termínech se letos uskuteční maturitní a závěrečné zkoušky, ale stejně tak jednotná přijímací zkouška na střední školy.

Co se týče maturitních zkoušek, proběhnou v aktuálním školním roce v následujícím sledu:

Praktická zkouška z předmětu účetnictví proběhne v úterý 26. května 2020

Didaktický test (předměty matematika, francouzský či anglický jazyk)1. června 2020

Didaktický test (předměty český jazyk a literatura, německý, španělský či ruský jazyk)2. června 2020

Písemná část (sloh) v letošním školním roce ve společné části maturit neproběhne.

Ústní (společná část) maturitní zkoušky se bude konat ve dnech 18. a 19. června 2020

Grafické schéma maturitní zkoušky naleznete zde (PDF).

 

Co se týče jednotných přijímacích zkoušek, ty v tomto školním roce 2019/2020 proběhnou následovně:

Čtyřleté obory (včetně nástavbového studia) – 8. června. Náhradní termín přijímacích zkoušek je 23. červen 2020.

Grafické schéma jednotné přijímací zkoušky naleznete zde (PDF).

 

 

Činnost na domově mládeže

23. 04. 2020

I v době koronavirové epidemie kolektiv domova mládeže provádí řadu prací, např. nátěry stěn po výměně oken, nátěr zábradlí a postelí. Stále je prováděna dezinfekce v prostorách domova mládeže.

Slovo ředitelky školy

07. 04. 2020

Milé žákyně a milí žáci,

dovolte mi, abych Vás pozdravila z prázdné školy a ještě chvíli se budeme muset bez žáků obejít. Již od 10. března zeje škola prázdnotou kvůli koronavirové epidemii. Zpočátku jste někteří jásali a mysleli si, že přibudou "další prázdniny". Ale po době, co nejste ve škole si myslím, že Vám začíná scházet komunikace s učiteli, se spolužáky a že Vám již škola začíná chybět. Chtěla bych poděkovat žákům, kteří se v této nelehké době aktivně zapojili do pomoci, např. při šití roušek či pomáhali nebo stále pomáhají ve zdravotnických zařízeních. Řada žáků se zapojila do charitativní a dobrovolnické činnosti, např. pro starší spoluobčany. Jsem velmi ráda, že pracujete a plníte úkoly, které Vám učitelé zadávají. Chtěla bych Vás požádat, abyste i nadále komunikovali se svými učiteli a vypracovávali zadané úkoly. Nikdo v této době s jistotou neví, jak dlouho bude ještě toto mimořádné opatření trvat. Proto apeluji na Vás všechny - ochraňujte své zdraví, dodržujte zvýšenou hygienu, pokuste se vyhnout kontaktům s více osobami a dodržujte nařízení vlády ČR.
Přeji Vám radostné prožití velikonočních svátků, i když letošní Velikonoce budou jiné než obvykle, ale jejich podstata se nezmění. Chtěla bych Vám popřát pevné zdraví, pozitivní mysl, těším se na Vás a jsem přesvědčena, že vše brzy zvládneme.

Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy

Práce v cukrářské výrobně

02. 04. 2020

V těchto dnech bylo nainstalováno nové multifunkční zařízení na pracoviště odborného výcviku učebního oboru cukrář, které pomůže zkvalitnit praktickou výuku žáků. Učitelky odborného výcviku procházejí nyní odborným zaškolením. Věříme, že velikonoční mazance již ochutnáme z nového konvektomatu.

Bc. Luboš Šebek

Informace ředitelky školy

01. 04. 2020

Vážení rodiče,

Z důvodu mimořádného opatření se ruší konání třídních schůzek, které se měly konat 15. dubna 2020.

INFORMACE pro zákonné zástupce a budoucí žáky 1. ročníků oborů středního vzdělání s výučním listem vyučovaných na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Městec Králové, T. G. Masaryka 4.

Oznamujeme Vám, že vzhledem k současné situaci týkající se koronaviru, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 neuskuteční úvodní informační schůzku rodičů (zákonných zástupců) žáků budoucích 1. ročníků oborů středního vzdělání s výučním listem, která se měla konat ve středu 22. dubna 2020 od 15:00 hod. v budově školy.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách školy (www.sossoumk.cz) a na veřejně přístupném místě pod registračním číslem, které je přiděleno v oznámení o zahájení správního řízení, dne 22. dubna 2020. Písemně se bude rozesílat pouze rozhodnutí o nepřijetí.

Zákonný zástupce může odevzdat zápisový lístek, jehož lhůta k odevzdání či odeslání je
10 pracovních dnů ode dne vyhlášení rozhodnutí (lhůta začíná den následující po dni vyhlášení rozhodnutí) prostřednictvím České pošty (pokud možno doporučenou poštou) nebo osobně v budově školy po předchozí telefonické dohodě na tel. 325 643 315, nejpozději do 7. května 2020.

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 proběhne v úterý 1. září 2020 od 10:00 hod. v kině v Městci Králové. Zahájení se zúčastní žáci budoucích 1. ročníků i jejich zákonní zástupci. Následně se žáci a jejich zákonní zástupci přesunou do učeben školy, kde obdrží další informace a dokumenty potřebné ke studiu. Žáci si mohou také zajistit školní stravování a ubytování na domově mládeže.

 

UPOZORNĚNÍ:

 

  1. Do 1. 9. 2020 předloží všichni žáci přijatí do 1. ročníků učebních oborů středního vzdělání s výučním listem vysvědčení z 9. třídy nebo z posledního ročníku ZŠ, které bude dokumentovat ukončení devítileté školní docházky. Pokud navštěvujete pedagogicko psychologickou poradnu, předložte také platnou zprávu.

 

  1. Další informace naleznete na webových stránkách školy www.sossoumk.cz.

 

Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy

Jídelní lístek
Facebook školy