OznámeníÚřední hodiny v době hlavních prázdnin budou od 9:00 do 13:00 hodin.

Podnikání - dálkové studium 64-41-L/51- Charakteristika oboru

Podmínky pro přijetí ke studiu: absolvování učebního oboru (výuční list), zdravotní způsobilost, úspěšné absolvování přijímacího řízení dle platných předpisů.
Délka studia: tři roky
Forma studia: dálková
Certifikát: maturitní vysvědčení


Předpokládané výsledky vzdělávání:

Absolventi studijního oboru 64-41-L/51 jsou středoškolsky vzdělaní pracovníci s všeobecným a odborným vzděláním. Odborné vzdělání vytváří předpoklady k získání kompetencí potřebných k úspěšnému zvládnutí podnikatelských aktivit. V průběhu přípravy ve studijním oboru je kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva, managementu a marketingu a psychologie na konkrétní situace v podniku. Důraz je také kladen na zvládnutí komunikace (ústní, písemné, elektronické) s využitím prostředků informační techniky a na práci s informacemi.


Odborné vědomosti a dovednosti:

Příprava ve studijním oboru směřuje k tomu, aby po jejím absolvování žák:

 • rozuměl základním ekonomickým pojmům a uměl je aktivně používat
 • chápal principy fungování tržní ekonomiky spolu s cíli a podstatou podnikání
 • dovedl ručně a na počítači pořizovat a zpracovávat účetní doklady, účtovat ve finančním účetnictví
 • orientoval se v soustavě daní a v jejich správě
 • vedl daňovou evidenci u osob výdělečně činných
 • z účetních dokladů zjišťoval informace o struktuře majetku a jeho zdrojích, o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření
 • přesně a rychle dovedl psát na klávesnici PC desetiprstou hmatovou metodou
 • ovládal základní funkce operačního systému, pracoval s programy příslušenství Windows včetně práce s grafikou a multimédii
 • komunikoval pomocí elektronické pošty, vyhledával informace na internetu, ovládal práci s kancelářskou technikou
 • vyhotovoval na počítači obchodní korespondenci v normalizované úpravě
 • využíval znalostí právních norem a dovedl s nimi pracovat
 • vyhledával příslušnou právní úpravu podnikání v zákonech nebo v počítačových databázích
 • uplatňoval znalosti práv a povinností zaměstnance a zaměstnavatele
 • uplatňoval efektivní marketingové strategie, prováděl marketingový výzkum, sběr a analýzu dat
 • dovedl pracovat v týmu, řídit menší kolektiv pracovníků, řešit problémové situace a korigovat své jednání se spolupracovníky a zákazníky
 • uměl vést jednání s obchodními partnery
 • byl schopen doplňovat si průběžně znalosti s ohledem na změny v praxi
 • dovedl pracovat podle principů udržitelného rozvoje

Možnosti uplatnění absolventů:

Po ukončení studia jsou absolventi připraveni vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní, administrativní činnosti v podniku a samostatně podnikat.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů:

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a na vysokých školách podle platných právních předpisů.


Informace k vlastnímu průběhu studia:

Dálkové studium je tříleté. Vyučuje podle učebních osnov denního studia, celková hodinová dotace je 200 - 250 hodin za ročník (viz učební plán níže). Počty konzultačních hodin v ročníku stanovené stanovené dopracovaným učebním plánem jsou závazné a musí být rovnoměrně rozvrženy do obou pololetí každého školního roku. Ředitelka školy rozhodne, zda se stanovené počty konzultačních hodin zařadí do pravidelného dvoutýdenního rozvrhu nebo jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

V závěru každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle učebního plánu vyučovalo. V jednom dnu se doporučuje konat zkoušku maximálně ze tří předmětů. Tříleté dálkové nástavbové studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Jídelní lístek
Facebook školy