NOVÉ: Video prezentace školy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4

289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315, e-mail: info@sossoumk.cz

 

 

V souladu s § 60f zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

 

 

VYHLAŠUJI DALŠÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

k naplnění předpokládaného stavu žáků v učebních oborech.

 

Kritéria přijímacího řízení pro uchazeče o studium učebních oborů skupiny H:

Přijímání žáků ke studiu na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT ČR
č. 353/2016 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

 1. Termín pro podání přihlášky: do naplnění kapacity, nejpozději do 16. srpna 2019. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení.
 2. Přijímací zkoušky pro přijetí ke studiu se nekonají.
 3. Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, pokud tento zákon nestanoví jinak.
 4. Při přijímacím řízení budou výsledky prospěchu předchozího vzdělávání převedeny informačním systémem školy do pořadí sestupně a podklady budou sloužit ke stanovení pořadí pro přijetí ke studiu.
 5. Podmínkou pro přijetí uchazeče ke studiu je zdravotní způsobilost.
 6. Vyhodnocení žáků pro přijetí či nepřijetí ke studiu bude provedeno v den stanovený pro přijímací řízení. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách školy a na veřejně přístupné nástěnce ve škole pod registračním číslem, které bude přiděleno v oznámení o zahájení správního řízení, dne 26. srpna 2019. Písemně se bude rozesílat pouze rozhodnutí o nepřijetí.
 7. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

 

65-51-H/01

Kuchař-číšník

29-54-H/01

Cukrář

53-41-H/01

Ošetřovatel

41-52-H/01

Zahradník

 

 

Kritéria přijímacího řízení pro uchazeče o studium učebních oborů skupiny E:

Přijímání žáků ke studiu na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

 1. Termín pro podání přihlášky: do naplnění kapacity, nejpozději do 16. srpna 2019. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení.
 2. Přijímací zkoušky pro přijetí ke studiu se nekonají.
 3. Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, pokud tento zákon nestanoví jinak.
 4. Při přijímacím řízení budou výsledky prospěchu předchozího vzdělávání převedeny informačním systémem školy do pořadí sestupně a podklady budou sloužit ke stanovení pořadí pro přijetí ke studiu.
 5. Podmínkou pro přijetí uchazeče ke studiu je zdravotní způsobilost.
 6. Vyhodnocení žáků pro přijetí či nepřijetí ke studiu bude provedeno v den stanovený pro přijímací řízení. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách školy a na veřejně přístupné nástěnce ve škole pod registračním číslem, které bude přiděleno v oznámení o zahájení správního řízení, dne 26. srpna 2019. Písemně se bude rozesílat pouze rozhodnutí o nepřijetí.
 7. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Uchazeč o přijetí do tříletých učebních oborů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zakončených výučním listem je povinen doložit před zahájením studia škole zprávu ze školského poradenského zařízení (pedagogicko - psychologické poradny).

 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

41-55-E/01 Opravářské práce

 

 

 

 

Městec Králové 21. května 2019

 

Mgr. Hana Podzimková

ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

Zveřejněno dne 26. srpna 2019

 

 

Mgr. Hana Podzimková, v. r., ředitelka školy

 

Kritéria pro přijímací řízení - nástavbové studium - sk. L

64-41-L/51 – Podnikání - denní forma vzdělávání

 

Pro uchazeče přijímané v dalších kolech přijímacího řízení do nástavbového studia jsou stanovena tato kritéria:

 

 1. Ustanovení § 60f odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, umožňuje ředitelce školy zohlednit v dalších kolech přijímacího řízení výsledky jednotných testů. Uchazeči, kteří jednotnou zkoušku v prvním kole přijímacího řízení nekonali, pak budou konat v rámci dalšího kola náhradní zkoušku z Českého jazyka a literatury a Matematiky a její aplikace, která bude svým zaměřením, obsahem, náročností a způsobem hodnocení obdobná jednotné přijímací zkoušce.
 2. Při přijímacím řízení budou výsledky prospěchu předchozího vzdělávání převedeny informačním systémem školy do pořadí sestupně a podklady budou sloužit ke stanovení pořadí pro přijetí ke studiu.

 

 

Termín pro podání přihlášky: 5. srpna 2019

 

 

 

Termín přijímací zkoušky: 26. srpna 2019

 

 

 

Zveřejnění výsledků: 29. srpna 2019

 

 

 

 

 

Městec Králové 21. května 2019

 

 

 

Mgr. Hana Podzimková

ředitelka školy

 

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v dalším kole
přijímacího řízení do prvních ročníků denní formy vzdělávání
ve školním roce 2019/2020

 

 

121-ZAH/19 – přijat 122-CUK/19 – přijat 123-CUK/19 – přijat

 

 

Pro tříleté obory:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového
lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit
zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

 

 

Kritéria přijímacího řízení jsou zveřejněna na webových stránkách školy (www.sossoumk.cz).

 

 

Zveřejněno dne 26. srpna 2019

 

 

Mgr. Hana Podzimková, v. r., ředitelka školy

 

Jídelní lístek
Facebook školy
Instagram školy