Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4

289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315, e-mail: info@sossoumk.cz

V souladu s § 60f zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

 

VYHLAŠUJI DALŠÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

k naplnění předpokládaného stavu žáků v učebních oborech.

Kritéria přijímacího řízení pro uchazeče o studium učebních oborů skupiny H:

Přijímání žáků ke studiu na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Termín pro podání přihlášky: 13. srpna 2018. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení.

 1. Přijímací zkoušky pro přijetí ke studiu se nekonají.
 2. Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, pokud tento zákon nestanoví jinak.
 3. Při přijímacím řízení budou výsledky prospěchu předchozího vzdělávání převedeny informačním systémem školy do pořadí sestupně a podklady budou sloužit ke stanovení pořadí pro přijetí ke studiu.
 4. Podmínkou pro přijetí uchazeče ke studiu je zdravotní způsobilost.
 5. Vyhodnocení žáků pro přijetí či nepřijetí ke studiu bude provedeno v den stanovený pro přijímací řízení. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách školy a na veřejně přístupné nástěnce ve škole pod registračním číslem, které bude přiděleno v dopise o zahájení správního řízení, nejpozději dne 17. srpna 2018. Písemně se bude rozesílat pouze rozhodnutí o nepřijetí.

65-51-H/01

Kuchař-číšník

29-54-H/01

Cukrář

53-41-H/01

Ošetřovatel

41-52-H/01

Zahradník

Kritéria přijímacího řízení pro uchazeče o studium učebních oborů skupiny E:


Přijímání žáků ke studiu na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Termín pro podání přihlášky: 13. srpna 2018. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení.

 1. Přijímací zkoušky pro přijetí ke studiu se nekonají.
 2. Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, pokud tento zákon nestanoví jinak.
 3. Při přijímacím řízení budou výsledky prospěchu předchozího vzdělávání převedeny informačním systémem školy do pořadí sestupně a podklady budou sloužit ke stanovení pořadí pro přijetí ke studiu.
 4. Podmínkou pro přijetí uchazeče ke studiu je zdravotní způsobilost.
 5. Vyhodnocení žáků pro přijetí či nepřijetí ke studiu bude provedeno v den stanovený pro přijímací řízení. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách školy a na veřejně přístupné nástěnce ve škole pod registračním číslem, které bude přiděleno v dopise o zahájení správního řízení, nejpozději dne 17. srpna 2018. Písemně se bude rozesílat pouze rozhodnutí o nepřijetí.

Pokud uchazeč o přijetí do tříletého učebního oboru pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami zakončený výučním listem navštěvuje školské poradenské zařízení (pedagogicko - psychologickou poradnu), předloží platnou zprávu.

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

41-55-E/01 Opravářské práce

Kritéria pro přijímací řízení - nástavbové studium - sk. L

64-41-L/51 – denní i dálková forma vzdělávání

Pro uchazeče přijímané v dalších kolech přijímacího řízení do nástavbového studia jsou stanovena tato kritéria:

 1. Ustanovení § 60f odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, umožňuje ředitelce školy zohlednit v dalších kolech přijímacího řízení výsledky jednotných testů. Uchazeči, kteří jednotnou zkoušku v prvním kole přijímacího řízení nekonali, pak budou konat v rámci dalšího kola náhradní zkoušku z Českého jazyka a literatury a Matematiky a její aplikace, která bude svým zaměřením, obsahem, náročností a způsobem hodnocení obdobná jednotné přijímací zkoušce.
 2. Při přijímacím řízení budou výsledky prospěchu předchozího vzdělávání převedeny informačním systémem školy do pořadí sestupně a podklady budou sloužit ke stanovení pořadí pro přijetí ke studiu.

Termín pro podání přihlášky: 3. srpna 2018

Termín přijímací zkoušky: 27. srpna 2018

Zveřejnění výsledků: 30. srpna 2018

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve dalším kole přijímacího řízení do prvních ročníků denní formy vzdělávání ve školním roce 2018/2019.

 

120-Opr/18 – přijat                                121-Opr/18 – přijat   

 

Pro tříleté obory:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového
lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit
zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

 

Zveřejněno dne 17. srpna 2018

 

Mgr. Hana Podzimková, v. r., ředitelka školy

Jídelní lístek
Facebook školy