Jídelní lístek
OznámeníSeznam přijatých žáků do učebních oborů a do nástavbového studia pro školní rok 2018/2019 naleznete v nabídce Pro uchazeče - Přijímací řízení. Byly zveřejněny výsledky dalšího kola přijímacího řízení.

Podnikání - denní studium 64-41-L/51- charakteristika oboru

Předpoklady pro přijetí ke studiu: absolvování tříletéhoučebního oboru (výuční list), zdravotní způsobilost, úspěšné absolvování přijímacího řízení dle platných předpisů.
Délka studia: dva roky
Forma studia: denní
Certifikát: maturitní vysvědčení


Předpokládané výsledky vzdělávání:

Absolventi studijního oboru 64-41-L/51 jsou středoškolsky vzdělaní pracovníci s všeobecným a odborným vzděláním. Odborné vzdělání vytváří předpoklady k získání kompetencí potřebných k úspěšnému zvládnutí podnikatelských aktivit. V průběhu přípravy ve studijním oboru je kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva, managementu a marketingu a psychologie na konkrétí situace v podniku. Důraz je také kladen na zvládnutí komunikace (ústní, písemné, elektronické) s využitím prostředků informační techniky a na práci s informacemi.


Odborné vědomosti a dovednosti

Příprava ve studijním oboru směřuje k tomu, aby po jejím absolvování žák:

Možnosti uplatnění absolventů:

Po ukončení studia jsou absolventi připraveni vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní, administrativní činnosti v podniku a samostatně podnikat.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů:

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a na vysokých školách podle platných právních předpisů.