NOVÉ: Video prezentace školy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4

289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315, e-mail: info@sossoumk.cz

 

V souladu s § 60f zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

VYHLAŠUJI DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Kritéria pro přijímání do nástavbového studia pro školní rok 2021/2022

Kritéria pro přijímací řízení - nástavbové studium - sk. L

 

Přijímání žáků ke studiu na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a vyhláškou č. 27/2016 Sb.,
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v platném znění a Opatřením obecné povahy, č. j.: MSMT-43073/2020-3 vydané 5. 1. 2021.

  1. Přihláška pro druhé kolo přijímacího řízení se podává přímo ředitelce školy
    do 23. července 2021. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení. Přihláška ke studiu je zároveň přihláškou ke školní přijímací zkoušce. Pozvánku ke školní přijímací zkoušce obdrží uchazeč 7 pracovních dnů před konáním příjímací zkoušky. Termín přijímací zkoušky je 9. srpna 2021.

2. Ustanovení § 60f odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů umožňuje ředitelce školy zohlednit v dalších kolech přijímacího řízení výsledky jednotných testů. Uchazeči, kteří jednotnou zkoušku v prvním kole přijímacího řízení nekonali, pak budou konat v rámci dalšího kola náhradní zkoušku z Českého jazyka a literatury a Matematiky a její aplikace, která bude svým zaměřením, obsahem, náročností a způsobem hodnocení obdobná jednotné přijímací zkoušce.

Výsledek přijímací zkoušky = váha 60%.

  1. Při přijímacím řízení budou výsledky prospěchu předchozího vzdělávání převedeny informačním systémem školy do pořadí sestupně a podklady budou sloužit ke stanovení pořadí pro přijetí ke studiu.

Výsledek hodnocení prospěchu = váha 40%.

 

  1. Ředitelka školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů, tj. 11. 8. 2021. Tento den budou výsledky přijímacího řízení zveřejněny na webových stránkách školy a na veřejně přístupné nástěnce ve škole pod registračním číslem. Písemně se bude rozesílat pouze rozhodnutí o nepřijetí.

 

  1. Uchazeč o nástavbové studium předloží před zahájením studia závěrečné vysvědčení osvědčující získání středního vzdělání s výučním listem v délce tří let denní formy vzdělávání skupiny H dle nařízení vlády č. 21/2010 Sb.

 

  1. V případě, že počet uchazečů bude menší nebo roven počtu volných míst může ředitelka školy rozhodnout o zrušení školní přijímací zkoušky.

 

  1. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

 

Počty přijímaných žáků pro školní rok 2021/2022

nástavbové studium - sk. L

 

64-41-L/51

Podnikání - denní studium

18 žáků

75-41-L/51

Sociální činnost – denní studium

19 žáků

 

 

 

V Městci Králové 8. června 2021 Mgr. Hana P o d z i m k o v á, v. r.

ředitelka školy

Jídelní lístek
Facebook školy
Instagram školy