Kritéria pro přijímací řízení - nástavbové studium - sk. L

64-41-L/51 – denní i dálková forma vzdělávání

 

Pro uchazeče přijímané v dalších kolech přijímacího řízení do nástavbového studia jsou stanovena tato kritéria:

 

  1. Ustanovení § 60f odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, umožňuje ředitelce školy zohlednit v dalších kolech přijímacího řízení výsledky jednotných testů. Uchazeči, kteří jednotnou zkoušku v prvním kole přijímacího řízení nekonali, pak budou konat v rámci dalšího kola náhradní zkoušku z Českého jazyka a literatury a Matematiky a její aplikace, která bude svým zaměřením, obsahem, náročností a způsobem hodnocení obdobná jednotné přijímací zkoušce.
  2. Při přijímacím řízení budou výsledky prospěchu předchozího vzdělávání převedeny informačním systémem školy do pořadí sestupně a podklady budou sloužit ke stanovení pořadí pro přijetí ke studiu.

 

Přijatí žáci k nástavbovému studiu pro školní rok 2018/2019

 

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v druhém kole přijímacího řízení do prvních ročníků denní formy vzdělávání ve školním roce 2018/2019.Studijní obor 64-41-L/01 Podnikání - denní studium

 

115 - přijat

113 - přijat

114 - přijat

107 - přijat

106 - přijat

116 - přijat

109 - přijat

110 - přijat

xxxx

Zveřejněno 11. června 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ředitelka školy dle § 60e zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), zveřejňuje výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče s tímto počtem bodů:
nejvyšší počet bodů: 61,2; poslední přijatý uchazeč získal 15,6 bodu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Hana Podzimková v. r.
ředitelka školy

 

Jídelní lístek
Facebook školy