NOVÉ: Video prezentace školy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4

289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315, e-mail: info@sossoumk.cz

 

V souladu s § 60f zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborné a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

VYHLAŠUJI DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Kritéria pro přijímání do nástavbového studia pro školní rok 2020/2021

Kritéria pro přijímací řízení - nástavbové studium - sk. L

 

Přijímání žáků ke studiu na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a vyhláškou č. 27/2016 Sb.,
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v platném znění.

  1. Přihláška pro druhé kolo přijímacího řízení se podává přímo ředitelce školy
    do 31. července 2020. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení. Přihláška ke studiu je zároveň přihláškou ke školní přijímací zkoušce. Pozvánku ke školní přijímací zkoušce obdrží uchazeč 7 pracovních dnů před konáním příjímací zkoušky. Termín přijímací zkoušky je 24. srpna 2020.

2. Ustanovení § 60f odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů umožňuje ředitelce školy zohlednit v dalších kolech přijímacího řízení výsledky jednotných testů. Uchazeči, kteří jednotnou zkoušku v prvním kole přijímacího řízení nekonali, pak budou konat v rámci dalšího kola náhradní zkoušku z Českého jazyka a literatury a Matematiky a její aplikace, která bude svým zaměřením, obsahem, náročností a způsobem hodnocení obdobná jednotné přijímací zkoušce.

Výsledek přijímací zkoušky = váha 60%.

  1. Při přijímacím řízení budou výsledky prospěchu předchozího vzdělávání převedeny informačním systémem školy do pořadí sestupně a podklady budou sloužit ke stanovení pořadí pro přijetí ke studiu.

Výsledek hodnocení prospěchu = váha 40%.

 

  1. Ředitelka školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů, tj. 26. 8. 2020. Tento den budou výsledky přijímacího řízení zveřejněny na webových stránkách školy a na veřejně přístupné nástěnce ve škole pod registračním číslem. Písemně se bude rozesílat pouze rozhodnutí o nepřijetí.

 

  1. Uchazeč o nástavbové studium předloží před zahájením studia závěrečné vysvědčení osvědčující získání středního vzdělání s výučním listem v délce tří let denní formy vzdělávání skupiny H dle nařízení vlády č. 21/2010 Sb.

 

  1. Součástí přijímacího řízení je pohovor s uchazečem, který se uskuteční v den přijímací zkoušky, po jejím vykonání. Dále bude bodově zohledněn prospěch uchazeče za druhé pololetí 1. ročníku, 2. ročníku a za první pololetí 3. ročníku uvedených na přihlášce z předmětů český jazyk a literatura, matematika a anglický jazyk s následujícím počtem bodů:

 

          pohovor                             max. 28 bodů

stupeň výborný                4 body

stupeň chvalitebný         3 body

stupeň dobrý                   2 body

stupeň dostatečný         1 bod

 

Obory nevyžadují stanovení zvláštních zdravotních požadavků.

 

  1. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

 

Počty přijímaných žáků pro školní rok 2020/2021

nástavbové studium - sk. L

 

64-41-L/51

Podnikání - denní studium

30 žáků

75-41-L/51

Sociální činnost – denní studium

30 žáků

 

 

 

V Městci Králové 30. června 2020                                                                                                     Mgr. Hana P o d z i m k o v á, v. r.

                                                                                                                                                                             ředitelka školy

Jídelní lístek
Facebook školy
Instagram školy