Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4

289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315, e-mail: info@sossoumk.cz

V souladu s § 60f zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

VYHLAŠUJI DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

k naplnění předpokládaného stavu žáků v učebních oborech.

Kritéria přijímacího řízení pro uchazeče o studium učebních oborů skupiny H:

Přijímání žáků ke studiu na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT ČR
č. 353/2016 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Termín pro podání přihlášky: 18. květen 2018

  1. Přijímací zkoušky pro přijetí ke studiu se nekonají.
  2. Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, pokud tento zákon nestanoví jinak.
  3. Při přijímacím řízení budou výsledky prospěchu předchozího vzdělávání převedeny informačním systémem školy do pořadí sestupně a podklady budou sloužit ke stanovení pořadí pro přijetí ke studiu.
  4. Podmínkou pro přijetí uchazeče ke studiu je zdravotní způsobilost.
  5. Vyhodnocení žáků pro přijetí či nepřijetí ke studiu bude provedeno v den stanovený pro přijímací řízení. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách školy a na veřejně přístupné nástěnce ve škole pod registračním číslem, které bude přiděleno v dopise o zahájení správního řízení, dne 28. května 2018. Písemně se bude rozesílat pouze rozhodnutí o nepřijetí.

65-51-H/01

Kuchař-číšník

29-54-H/01

Cukrář

53-41-H/01

Ošetřovatel

41-52-H/01

Zahradník

 

Kritéria přijímacího řízení pro uchazeče o studium učebních oborů skupiny E:


Přijímání žáků ke studiu na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT ČR
č. 353/2016 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Termín pro podání přihlášky: 18. květen 2018

  1. Přijímací zkoušky pro přijetí ke studiu se nekonají.
  2. Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, pokud tento zákon nestanoví jinak.
  3. Při přijímacím řízení budou výsledky prospěchu předchozího vzdělávání převedeny informačním systémem školy do pořadí sestupně a podklady budou sloužit ke stanovení pořadí pro přijetí ke studiu.
  4. Podmínkou pro přijetí uchazeče ke studiu je zdravotní způsobilost.
  5. Vyhodnocení žáků pro přijetí či nepřijetí ke studiu bude provedeno v den stanovený pro přijímací řízení. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách školy a na veřejně přístupné nástěnce ve škole pod registračním číslem, které bude přiděleno v dopise o zahájení správního řízení, dne 28. května 2018. Písemně se bude rozesílat pouze rozhodnutí o nepřijetí.

Pokud uchazeč o přijetí do tříletého učebního oboru pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami zakončený výučním listem navštěvuje školské poradenské zařízení (pedagogicko - psychologickou poradnu), předloží platnou zprávu.

          65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

 

Mgr. Hana Podzimková v. r.
ředitelka školy

Jídelní lístek
Facebook školy