Projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014413 Šablony II - Podpora vzdělávání II

Cíle výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II

 • Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů (možnost dalšího vzdělávání, stáže, sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, atd.)
 • Pomoc školám a školským výchovným a ubytovacím zařízením při společném vzdělávání prostřednictvím personální podpory a dalšího vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze
 • Pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem
 • Zavedení a podpora nových metod ve výuce
 • Větší propojení teorie s praxí - spolupráce škol a zaměstnavatelů

Jaké aktivity jsou podporovány?

 • Šablony personální podpory (školní asistent, speciální pedagog, psycholog, sociální pedagog, kariérový poradce, koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele)
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
 • Vzájemná výměna zkušeností mezi pedagogy, tandemová výuka
 • Zapojení odborníka z praxe do výuky
 • Projektová výuka
 • Zájmové kluby
 • Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti
 • Aktivity zaměřené na výuku s digitálními technologiemi, včetně jejich pořízení

 

Jídelní lístek
Facebook školy
Instagram školy