GDPR


Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4
289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315, IČ: 00069574
www.sossoumk.cz; e-mail: info@sossoumk.cz

 

Vážení rodiče a zletilí žáci,

 

od 25.5.2018 vstupuje v platnost Nařízení Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, jehož název je zpravidla zkracován na Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo GDPR (General Data Pretection Regulation). Jedná se o dosud nejvíce ucelený soubor pravidel na ochranu osobních údajů na světě. Vzhledem k tomu, že škola zpracovává velké množství osobních údajů žáků, rodičů a zaměstnanců, musí přijmout určitá opatření tak, aby vše bylo v souladu s tímto nařízením.

Většina osobních údajů, která Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 (dále jen SOŠ a SOU) shromažďuje a zpracovává, jsou údaje, které mu ukládá zákon nebo jsou nezbytně nutné k zajištění výchovně vzdělávacího procesu či bezpečí žáků (jméno a příjmení, datum narození, místo narození ročné číslo, bydliště, zdravotní pojišťovna, státní příslušnost, údaje o zákonném zástupci, závažné údaje o zdravotním stavu, apod.). Zákonem je také dáno zpracování osobních údajů zákonných zástupců (jméno a příjmení, bydliště, kontaktní telefon, e-mail, ID datové schránky, soudní rozhodnutí o vymezení styku s dítětem, apod.). K použití některých osobních údajů bude škola požadovat váš písemný souhlas (zveřejnění fotografií a videí žáků na vwebových stránkách školy a v místním tisku, předání osobních údajů žáků poskytovateli exkurze, apod.).

Všechny osobní údaje, které škola shromažďuje, ať už v elektronické či písemné podobě, jsou zabezpečeny před neoprávněným užitím. SOŠ a SOU tyto údaje shromažďuje a využívá pouze k účelům, pro které byly shromážděny (např. školní matrika) a neposkytuje tyto údaje dalším subjektům. Všechny údaje jsou shromažďovány pouze po dobu nezbytně nutnou v souladu se Školským zákonem a Zákonem o spisové službě.

 

 

Mgr. Hana Podzimková, v. r.
ředitelka školy

 

 

 

 

 

Jídelní lístek
Facebook školy
Instagram školy