Nabídka


 

Zahradník - Charakteristika oboru

41-52-H/01


Učební obor

41-52-H/01 Zahradník

Podmínky pro přijetí ke studiu: splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost,
úspěšné absolvování přijímacího řízení dle platných předpisů
Délka studia: tři roky
Forma studia: denní
Certifikát: Výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce

!! Na tento obor se vztahuje Stipendijní program v rámci Strategie odborného vzdělávání ve Středočeském kraji!!
Finanční podpora pro žáky je složena z měsíčního stipendia a pololetní odměny:
1. ročník - 300 Kč měsíčně, pololetní odměna 1.000 Kč za vyznamenání
2. ročník - 400 Kč měsíčně, pololetní odměna 2.000 Kč za vyznamenání
3. ročník - 500 Kč měsíčně, pololetní odměna 3.000 Kč za vyznamenání

Žáci mohou dostat za tři roky studia 12.000 Kč, při vyznamenání až 24.000 Kč.
Podmínkou vyplacení částky je nulová neomluvená absence v daném měsíci a hodnocení chování na vysvědčení stupněm "velmi dobré".
Stipendijní program bude nabíhat postupně - ve školním roce 2010/2011 se bude vztahovat pouze na žáky 1. ročníku.

 


Charakteristika absolventa:

Absolvent učebního oboru umí připravovat optimální podmínky prostředí pro pěstování zahradnických kultur jak ve sklenících tak ve volné půdě, rozmnožovat rostliny generarivním
i vegetativním způsobem včetně stimulace, sadby
a pěstování sazenic.

* vysazovat rostliny na trvalém stanovišti
a ošetřovat je

* sklízet produkty zahradnické výroby třídit je, zpracovávat, balit a expedovat
* využívat prvků moderní vazby a aranžovat rostliny do různých interiérů
+ rozpoznat jednotlivé druhy hnojiv a přípravků pro ochranu rostlin
* využívat způsoby a techniku hnojení, přihnojování a aplikování základních ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům
* používat, opravovat a udržovat drobné ruční zahradnické nářadí a obsluhovat jednoduché zahradnické stroje
* zhodnotit množství a kvalitu své práce, vést záznamy prvotní evidence a běžné prvotní záznamy.
Dále si absolvent učebního oboru osvojil základní obchodní činnost v zahradnickém podnikání
a zásady chování ve styku se zákazníkem. Svou pracovní činnost dokáže vykonávat tak, aby nenarušoval životní prostředí, ale naopak přispíval k jeho zlepšování

V ovocném a okrasném školkařství umí vykonávat všechny práce související s produkcí ovocných
a okrasných dřevin tak, aby výrobka odpovídaly po jakostní i zdravotní stránce příslušným předpisům. V ovocnictví umí vykonávat všechny základní práce spojené s výsadbou a pěstováním jednotlivých ovocných druhů na trvalém stanovišti,samostatně uplatňovat agrotechnické zásady pěstování (řez, tvarování a obdělávání
a hnojení půdy,

ochrana proti chorobám a škůdcům) sklízet jednotlivé druhy ovoce, třídit, balit expedovat
a uskladňovat
V sadovnictví umí realizovat sadovnické úpravy podle plánu (vysazovat okrasné dřeviny, zakládat travnaté plochy, budovat drobné sadovnické stavby), vykonávat práce spojené s ošetřením
a pěstováním okrasných dřevin na trvalém stanovišti, travnatých ploch a ostatní údržby sadovnických úprav. Zná sadovnicky důležité druhy okrasných dřevin, jejich vlastnosti, nároky na prostředí a využití.
V zelinářství umí vykonávat všechny práce při množení, pěstování sazenic zeleniny, vysazování a ošetřování zelenin na poli, záhonech i v rychlírnách. Zná zásady střídání plodin a tyto umí uplatňovat při polním i skleníkovém pěstování. Umí připravovat zahradnické zeminy, směsi zemin, zná vlastnosti komponentů při přípravě substrátů pro pěstování jednoltivých druhů zelenin. Umí řídit tepelný a zavlažovací program při pěstování zeleniny, zná základy ochrany zeleniny proti chorobám a škůdcům, principy zelinářského semenářství a základy technologie zpracování ovoce a zeleniny.
V květinářství vykonává samostatně všechny práce spojené s výsevy i vegetativním množením květin, pěstování květinové sadby, pěstovájním tržních druhů květin skleníkovýchch i venkovních. Umí květiny sklízet, třídit, balit, expedovat. Zná základní zásady prodeje květin, umí květiny zpracovat do běžných vazačských
a aranžerských výrobků a ovládá i základy kalkulace těchto výrobků a zásady jednání se zákazníkem. V této oblasti se zdokonaloval nejen odborným výcvikem, ale i teoretickým předmětem Vazačství a aranžování
K bližšímu poznání skladby jednotlivých předmětůje možné se informovat v učebním plánu oboru, který je součástí těchto stránek.

 Copyright SOŠ a SOU Městec Králové & Powered by GALANCE & Power Web Publisher 3.0.0