Nabízíme Vám několik informací k průběhu a způsobu přihlašování k nástavbovému studiu.

 

 1. Přihláška pro 1. kolo přijímacího řízení se podává přímo ředitelce školy do 1. března 2019. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení.
 2. Přihlášku ke studiu naleznete na webových stránkách školy (www.sossoumk.cz). Podmínkou přijetí je úspěšné ukončení oboru vzdělání s výučním listem v délce tří let denní formy vzdělávání. Součástí přihlášky nemusí být doklad nebo jeho úředně ověřená kopie, pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce za tyto ročníky potvrzena školou, kde vzdělávání ukončí.
 3. Uchazeči o nástavbové studium konají jednotnou přijímací zkoušku. Jednotná přijímací zkouška se bude konat formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyka a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.
 4. Každý uchazeč může konat oba testy dvakrát. V prvním stanoveném termínu ve škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí, ve druhém termínu ve škole uvedené v přihlášce v druhém pořadí. Uchazeči se vždy do celkového hodnocení započítává lepší výsledek.
 5. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění stanoví konkrétní termíny jednotné zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do stanovených oborů vzdělání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání.
 6. Pro školní rok 2018/2019 MŠMT stanovilo termíny pro jednotné zkoušky v prvním kole přijímacího řízení takto:

1. termín: 12. duben 2019 - pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia

2. termín: 16. duben 2019 - pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia

Náhradní termíny:

1. termín: 13. květen 2019
2. termín: 14. květen 2019

 • Přípravu zadání testu jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT. Centrum zpřístupní hodnocení uchazeče příslušné střední škole 27. dubna 2019.
 • Pozvánku ke konání jednotné zkoušky v prvním kole přijímacího řízení zašle ředitelka školy uchazeči nejpozději 14 dnů před termínem konání této zkoušky. Pozvánka obsahuje zejména informace o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů, kritériích stanovených ředitelkou školy, místu a čase konání přijímací zkoušky, registrační číslo uchazeče.
 • Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na webových strákách školy a na nástěnce v budově školy pod registračním číslem do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem, tj. do 2. 5. 2019. Škola odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým žákům. Další kola přijímacího řízení vyhlásí ředitelka školy podle potřeby vyhláškou zveřejněnou na webových stránkách školy a v budově školy.
  Odvolání: Odvolací lhůta činí 3 pracovní dny ode dne doručení.
 • Informujeme Vás, že školní řád a vnitřní řády školy jsou umístěny na webových stránkách školy www.sossoumk.cz.

 

 

 

 

 

 

Jídelní lístek
Facebook školy