Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti školy patří mezi strategické dokumenty školy a byla zpracována za období předcházejícího školního roku. Její struktura vychází z § 10 odst. 3 a § 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, středním a vyšším odborném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv.

Výroční zprávu za školní rok 2019/2020 naleznete zde (PDF).

Výroční zprávu za školní rok 2018/2019 naleznete zde (PDF).

Výroční zprávu za školní rok 2017/2018 naleznete zde (PDF).

 

Koncepční záměr rozvoje školy

Koncepční záměr rozvoje školy je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 15/2005 Sb.,. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy a školského zařízení. Koncepční záměr rozvoje školy je zveřejňován jako příloha výroční zprávy o činnosti školy. Vychází z dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji. Každá nová koncepce navazuje na starší koncepci a na to, co se nám podařilo rozvíjet v souladu s požadavky, které jsou na výchovu a vzdělávání kladeny. Pro školu je velmi důležitým dokumentem při plánování dalšího směřování a rozvoje školy.

Koncepce rozvoje školy na období 2018 -2020 je k nahlédnutí zde (PDF).

Koncepce rozvoje školy na období 2020 -2022 je k nahlédnutí zde (PDF).

 

Krajský akční plán Středočeského kraje

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání byla vyhlášena výzva č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II. Na základě této výzvy a podpory Středočeského kraje byl zpracován a podán projekt Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862 (dále jen IKAP II). Jedná se o tříletý projekt, realizace je 1. 7. 2020 - 30. 6. 2023.

Projekt IKAP II se zaměřuje na podporu odborností a kompetencí pedagogických pracovníků formou pestré škály vzdělávacích a rozvojových aktivit (semináře, síťování, workshopy, koučování atd.). Důraz je kladen na zvyšování kvality výuky a její modernizaci, profesionální práci pedagogů s různorodou charakterovou a intelektuální škálou studentů, schopnost propojovat různé obory a znalosti do provázaných vědomostních celků.

V rámci IKAP pracuje škola na projektu Šablony II - Podpora vzdělávání II a byly realizovány tyto aktivity:

  • Školní kariérový poradce
  • DVPP v rozsahu 8 hodin
  • Tandemová výuka
  • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

Škola má vytvořený tzv. ŠAP, se kterým pracují učitelé dle individuálního plánování a osobního rozvoje s ohledem na zvolené aktivity. ŠAP vytvořil podmínky pro poskytování kariérového poradenství a jeho realizaci na škole, včetně rozšířeného působení školního poradenského centra.

 

 

Jídelní lístek
Facebook školy
Instagram školy