Jídelní lístek

Kuchař - číšník 65-51-H/01- charakteristika oboru

 

Vstupní předpoklady žáků: splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost, úspěšné absolvování přijímacího řízení dle platných předpisů.
Délka studia: tři roky
Forma studia: denní
Certifikát: výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce

Žák, který se připravuje pro výkon povolání v učebním oboru Kuchař-číšník, absolvuje jednak teoretické vyučování, jednak odborný výcvik. U absolventa tohoto oboru se předpokládají tyto vědomosti a dovednosti odborného charakteru:

Po ukončení přípravy v učebním oboru Kuchař- číšník a po úspěšním vykonání závěrečné zkoušky absolvent:


K bližšímu poznání skladby jednotlivých předmětů je možné se informovat v učebním plánu oboru, který je součástí těchto stránek.