Jídelní lístek
OznámeníSeznam přijatých žáků do učebních oborů a do nástavbového studia pro školní rok 2018/2019 naleznete v nabídce Pro uchazeče - Přijímací řízení. Byly zveřejněny výsledky dalšího kola přijímacího řízení.

Opravářské práce 41-55-E/01 - charakteristika oboru


Podmínky přijetí ke studiu: splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost,úspěšné absolvování přijímacího řízení dle platných předpisů.
Délka studia: tři roky
Forma studia: denní
Certifikát: výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce

!! Na tento obor se vztahuje Stipendijní program v rámci Strategie odborného vzdělávání ve Středočeském kraji. !!

Finanční podpora pro žáky je složena z měsíčního stipendia a pololetní odměny:

Žáci mohou dostat za tři roky studia 12.000 Kč, při vyznamenání až 24 000 Kč.
Podmínkou vyplacení částky je nulová neomluvená absence v daném měsíc a hodnocení chování na vysvědčení stupněm "velmi dobré".

Profil absolventa

Studium je vhodné pro žáky vycházející i z nižších ročníků ZŠ i pro žáky ze ZŠ speciálních. Studium probíhá v cyklu - jeden týden probíhá teoretické vyučování a druhý týden odborný výcvik. Absolvent získává a ovládá:

Odborný výcvik

Odborný výcvik probíhá v prostorách školních dílen při SOŠ a SOU Městec Králové. Žáci v rámci odborného výcviku provádějí drobné opravy malé mechanizace, ošetření nástrojů, nátěry a další činnosti.

Možnost dalšího studia

Úspěšní absolventi učebního oboru opravářské práce mají možnost dalšího studia v příbuzných oborech skupiny H, např. opravář zemědělských strojů či automechanik
na vybraných středních školách v ČR.

Uplatnění absolventa

Absolventi učebního oboru opravářské práce nacházejí uplatnění především v oblasti zemědělského opravárenství, v příbuzných strojírenských provozech, v lesnictví a stavebnictví popř. v dalších oblastech s opravárenskou problematikou.