Jídelní lístek
OznámeníSeznam přijatých žáků do učebních oborů a do nástavbového studia pro školní rok 2018/2019 naleznete v nabídce Pro uchazeče - Přijímací řízení. Byly zveřejněny výsledky dalšího kola přijímacího řízení.

Ošetřovatel 53-41-H/01 - charakteristika oboru


Podmínky přijetí ke studiu: splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost,úspěšné absolvování přijímacího řízení dle platných předpisů.
Délka studia: tři roky
Forma studia: denní
Certifikát: výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce

!! Na tento obor se vztahuje Stipendijní program v rámci Strategie odborného vzdělávání ve Středočeském kraji. !!

Finanční podpora pro žáky je složena z měsíčního stipendia a pololetní odměny:

Žáci mohou dostat za tři roky studia 12.000 Kč, při vyznamenání až 24 000 Kč.
Podmínkou vyplacení částky je nulová neomluvená absence v daném měsíc a hodnocení chování na vysvědčení stupněm "velmi dobré".

Profil absolventa

Studium je určeno pro dívky i chlapce vycházející ze ZŠ. Studium je zaměřeno na oblast zdravotnictví a sociálních služeb. Studium probíhá v cyklu - jeden týden probíhá teoretické vyučování a druhý týden odborný výcvik. Absolvent získává:

Odborný výcvik

Odborný výcvik žáků 1. ročníku probíhá v prostorách školy při SOŠ a SOU Městec Králové, T.G.Masaryka 4. Odborný výcvik žáků 2. a 3. ročníku bude probíhat na smluvních pracovištích.

Možnost dalšího studia

Úspěšní absolventi učebního oboru osetřovatel mají možnost dalšího nástavbového studia, které je ukončeno státní maturitní zkouškou v oboru Podnikání přímo na naší škole nebo
na vybraných středních školách v ČR.

Uplatnění absolventa

Absolventi učebního oboru ošetřovatel mohou nalézt uplatnění ve zdravotnických a sociálních zařízeních, zejména v nemocnicích, domovech s pečovatelskou službou, ústavech sociální péče či v domovech pro seniory. Mohou také zajišťovat domácí ošetřovatelskou péči, o kterou bude mezi našimi spoluobčany stále větší zájem.