NOVÉ: Video prezentace školy

Ošetřovatel 53-41-H/01 - charakteristika oboru


Podmínky přijetí ke studiu: splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost,úspěšné absolvování přijímacího řízení dle platných předpisů.
Délka studia: tři roky
Forma studia: denní
Certifikát: výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce

!! Na tento obor se vztahuje Stipendijní program v rámci Strategie odborného vzdělávání ve Středočeském kraji. !!

Finanční podpora pro žáky je složena z měsíčního stipendia a pololetní odměny:

  • 1. ročník - 300 Kč měsíčně, pololetní odměna 1.000 Kč za vyznamenání
  • 2. ročník - 400 Kč měsíčně, pololetní odměna 2.000 Kč za vyznamenání
  • 3. ročník - 500 Kč měsíčně, pololetní odměna 3.000 Kč za vyznamenání

Žáci mohou dostat za tři roky studia 12.000 Kč, při vyznamenání až 24 000 Kč.
Podmínkou vyplacení částky je nulová neomluvená absence v daném měsíc a hodnocení chování na vysvědčení stupněm "velmi dobré".

Profil absolventa

Studium je určeno pro dívky i chlapce vycházející ze ZŠ. Studium je zaměřeno na oblast zdravotnictví a sociálních služeb. Studium probíhá v cyklu - jeden týden probíhá teoretické vyučování a druhý týden odborný výcvik. Absolvent získává:

  • znalosti a dovednosti z oblasti zdravotnictví
  • znalosti a dovednosti z oblasti sociálních služeb
  • poznatky ze somatologie, klinické propedeutiky a ošetřovatelské péče

Odborný výcvik

Odborný výcvik žáků 1. ročníku probíhá v prostorách školy při SOŠ a SOU Městec Králové, T.G.Masaryka 4. Odborný výcvik žáků 2. a 3. ročníku bude probíhat na smluvních pracovištích.

Možnost dalšího studia

Úspěšní absolventi učebního oboru osetřovatel mají možnost dalšího nástavbového studia, které je ukončeno státní maturitní zkouškou v oboru Podnikání přímo na naší škole nebo
na vybraných středních školách v ČR.

Uplatnění absolventa

Absolventi učebního oboru ošetřovatel mohou nalézt uplatnění ve zdravotnických a sociálních zařízeních, zejména v nemocnicích, domovech s pečovatelskou službou, ústavech sociální péče či v domovech pro seniory. Mohou také zajišťovat domácí ošetřovatelskou péči, o kterou bude mezi našimi spoluobčany stále větší zájem.

Jídelní lístek
Facebook školy
Instagram školy