OznámeníŠkola nabízí pro školní rok 2020/2021 dvouleté denní nástavbové studium 75-41-L/Sociální činnost.

Pečovatelské služby 75-41-E/01 - Charakteristika oboru


Podmínky přijetí ke studiu: splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost,úspěšné absolvování přijímacího řízení dle platných předpisů.
Délka studia: tři roky
Forma studia: denní
Certifikát: výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce

Profil absolventa

Studium je určeno pro dívky i chlapce vycházející i z nižších ročníků ZŠ i pro žáky ze ZŠ speciálních. Studium probíhá v cyklu - jeden týden probíhá teoretické vyučování a druhý týden odborný výcvik. Absolvent získává:

  • znalosti a dovednosti v oblasti péče o seinory, dlouhodobě nemocné nebo handicapované spoluobčany
  • znalosti a dovednosti při přípravě jídel, učí se základní stravovací návyky
  • dovednosti při jednoduchých opravách prádla a oděvů, praní, žehlení a mandlování prádla
  • dovednosti při úklidových pracích
  • poznatky ze zdravovědy, psychologie, epidemiologie a hygieny

Odborný výcvik

Odborný výcvik probíhá v prostorách školy při SOŠ a SOU Městec Králové, T.G.Masaryka 4 a na smluvních pracovištích.

Možnost dalšího studia

Úspěšní absolventi učebního oboru pečovatelské služby mají možnost dalšího studia v příbuzných oborech skupiny H, např. ošetřovatel přímo na naší škole nebo na vybraných středních školách v ČR.

Uplatnění absolventa

Absolventi učebního oboru pečovatelské služby získávají kvalifikaci pro výkon pečovatelských prací. Uplatnění mohou nalézt při asistenci pro tělesně postižené, handicapované a dlouhodobě nemocné spoluobčany v nemocnicích, pečovatelských domech, ústavech sociální péče, domovech důchodců, ale také ve veřejném stravování a v dalších oblastech služeb.

Jídelní lístek
Facebook školy