Pravidla distanční výuky ve školním roce 2020-2021

Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1021 a č. 1022, o přijetí krizového opatření přechází žáci SŠ od 14. října 2020 po dobu nouzového stavu na distanční formu vzdělávání. Účast na distančním vzdělávání je pro všechny žáky povinná.

Prostředky

Škola provozuje jednotné prostředí pro výuku, spolupráci a komunikaci v rámci
G-Suite pro vzdělávání. Dalšími prostředky komunikace je IS Bakaláři, sociální sítě a
e-mailová komunikace. Žákům byly zřízeny online účty.

Toto prostředí a prostředky umožňují:

 • vzájemnou komunikaci mezi školou a žáky i mezi žáky navzájem (e-mail, chat, videokonference)
 • přistupovat k dokumentům a jiným souborům odkudkoliv, není závislé na prostředcích školy, je tedy vhodné pro vzdálenou práci, spolupráci i výuku
 • zadávat, vypracovávat, odevzdávat a klasifikovat úkoly bez ohledu na formu výuky (distanční/prezenční)
 • poskytovat zpětnou vazbu o práci žáků

Výuka

 • distanční výuka je součástí novely školského zákona z r. 2020, který zavádí pro žáky povinnost účastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní docházky
 • distanční výuka probíhá v souladu s aktuálním rozvrhem hodin
 • ŠVP a tematické plány není nutné striktně dodržovat
 • vzhledem k epidemiologické situaci je zakázána výuka předmětu tělesná výchova běžným způsobem; ta bude nahrazena jinými formami, např. pobytem žáků na čerstvém vzduchu, sledováním výukových videí apod. s dodržováním hygienických opatření
 • distanční výuka a její průběh, výstupy a hodnocení jsou rovnocenné s výukou prezenční
 • ve dnech školního vyučování je povinností žáka sledovat průběh distančního vyučování, připojovat se na videokonference a kontrolovat
  e-mailovou schránku
 • žáci jsou povinni v průběhu on-line výuky dodržovat komunikační kázeň
 • pokud se žák nemůže distanční výuky zúčastnit, omluví se nejdéle do 3 kalendářních dnů třídnímu učiteli, nezletilé žáky omlouvá zákonný zástupce
 • pokud se žák nezúčastní předem oznámené online výuky a neomluví se, bude posouzena jeho absence jako neomluvená
 • po návratu zpět do školy, předloží žák třídnímu učiteli případné omluvenky v žákovské knížce za všechny zameškané hodiny, které byly v době distanční výuky zameškány
 • pokud žák neodešle v daném termínu zadaný úkol a neomluví se, bude úkol hodnocen stupněm nedostatečný
 • škola vede eTK a přehled o absenci žáků (u hodin odučených online učitel zapíše do poznámky zkratku – OH – online hodina)
 • výuka neprobíhá během víkendů, státních svátků a školních prázdnin

 

Pokud žák nemá podmínky pro distanční výuku

 • v případě, že žák nemá podmínky k distanční výuce (připojení k internetu, vybavenost technikou, možnost videokonference apod.), žák anebo zákonný zástupce žáka neprodleně kontaktuje třídního učitele a domluví si jiný, vhodný způsob vzdělávání (např. zasílání tištěných materiálů či jiný způsob zadání práce či komunikace)

Pro zákonné zástupce

 • zákonní zástupci žáků jsou povinni zajistit účast svého dítěte na distanční výuce
 • pokud se žák nepřihlásí k distanční výuce, neplní úkoly v termínu bez předchozí domluvy s vyučujícím, škola vyhodnotí každý den jako absenci a zákonný zástupce je povinen jej omluvit z distanční výuky stejným způsobem, jako při prezenční formě výuky
 • v případě, že mají naléhavou potřebu komunikace s vyučujícími, prosíme, ať tak učiní v jiném čase po předchozí domluvě s učitelem

Hodnocení distanční výuky

Hodnocení žáků v distančním způsobu výuky bude v souladu s „Pravidly hodnocení“ uvedenými v klasifikačním řádu školy. Klasifikace bude kombinace známek z prezenční
a distanční výuky, popř. další formy hodnocení. Klasifikace bude průběžně zapisována do inf. systému školy.

 

 

 

 

Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy, v. r.

Jídelní lístek
Facebook školy
Instagram školy