Přijatí žáci do učebních oborů pro školní rok

 

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvních ročníků denní formy vzdělávání ve školním rocePro tříleté obory:


Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Učební obor 65-51-H/01 Kuchař - číšník

     
     
     
     
     
 


Učební obor 29-54-H/01 Cukrář

 

     
     
     
     
     
     
 

 


Učební obor 53-41-H/01 Ošetřovatel

 

     
     
     
     
     
     
 

Učební obor 66-51-H/01 Prodavač květin - florista

     
 

 

Učební obor 41-52-H/01 Zahradník

     
     
 

 

Učební obor 41-55-E/51 Opravářské práce

     
     
     
     
     
 

 

Učební obor 65-551-E/01 Stravovací a ubytovací služby

     
     
 

 


Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Kritéria přijímacího řízení jsou zveřejněna na web. stránkách školy (www.sossoumk.cz).

Zveřejněno

 

Mgr. Hana Podzimková

ředitelka školy

Jídelní lístek
Facebook školy