OznámeníŠkola nabízí pro školní rok 2020/2021 dvouleté denní nástavbové studium 75-41-L/Sociální činnost.

Kritéria pro přijímání do nástavbového studia pro šk. rok 2019/2020

Kritéria pro přijímací řízení - nástavbové studium - sk. L


Přijímání žáků ke studiu na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb.v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v platném znění.

 1. Přihláška pro 1. kolo přijímacího řízení se podává přímo ředitelce školy do 1. března 2019. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení. Přihláška ke studiu je zároveň přihláškou k jednotné přijímací zkoušce. Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží uchazeč 14 dnů před konáním prvního termínu jednotné zkoušky.
 2. Jednotná přijímací zkouška se bude konat formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění stanoví konkrétní termíny jednotné zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do stanovených oborů vzdělání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání. Pro školní rok 2018/2019 MŠMT stanovilo termíny pro jednotné zkoušky v prvním kole přijímacího řízení takto:

1. termín: 12. duben 2019 - pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia

2. termín: 15. duben 2019 - pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia

Náhradní termíny:

1. termín: 13. květen 2019
2. termín: 14. květen 2019

Výsledek jednotné přijímací zkoušky = váha 60%.

Přípravu zadání testu jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT.
Centrum zpřístupní hodnocení uchazeče příslušné střední škole 27. dubna 2019.

 • Při přijímacím řízení budou výsledky prospěchu předchozího vzdělávání převedeny informačním systémem školy do pořadí sestupně a podklady budou sloužit ke stanovení pořadí pro přijetí ke studiu.

  Výsledek hodnocení prospěch = váha 40%.
 • Ředitelka školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem (28. 4. 2019), tj. do 30. 4. 2019. Tento den budou výsledky přijímacího řízení zveřejněny na webových stránkách školy a na veřejně přístupné nástěnce v budově školy pod registračním číslem. Písemně se bude rozesílat pouze rozhodnutí o nepřijetí.
 • Uchazeč o nástavbové studium předloží před zahájením studia závěrečné vysvědčení osvědčující získání středního vzdělání s výučním listem v délce tří let denní formy vzdělávání.
 • Odvolání proti nepřijetí je možné podat ředitelce školy do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Pro uchazeče přijímané v dalších kolech přijímacího řízení do nástavbového studia jsou stanovena tato kritéria:

 1. Ustanovení § 60f odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, umožňuje ředitelce školy zohlednit v dalších kolech přijímacího řízení výsledky jednotných testů. Uchazeči, kteří jednotnou zkoušku v prvním kole přijímacího řízení nekonali, pak budou konat v rámci dalšího kola náhradní zkoušku z Českého jazyka a literatury a Matematiky a její aplikace, která bude svým zaměřením, obsahem, náročností a způsobem hodnocení obdobná jednotné přijímací zkoušce.
 2. Při přijímacím řízení budou výsledky prospěchu předchozího vzdělávání převedeny informačním systémem školy do pořadí sestupně a podklady budou sloužit ke stanovení
  pořadí pro přijetí ke studiu.

 

 

Počty přijímaných žáků pro školní rok 2019/2020- nástavbové studium - sk. L

64-41-L/51 Podnikání - denní studium 30 žáků

 

Termín pro podání přihlášky ke studiu:

 • denní studium - do 1. března 2019

 

V Městci Králové 23. 01. 2019

 

Mgr. Hana Podzimková, v. r.,
ředitelka školy

Jídelní lístek
Facebook školy