NOVÉ: Video prezentace školy

Kritéria pro přijímání do nástavbového studia pro šk. rok 2021/2022

Kritéria pro přijímací řízení - nástavbové studium - sk. L


Přijímání žáků ke studiu na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb.v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v platném znění.

1. Přihláška pro 1. kolo přijímacího řízení se podává přímo ředitelce školy do 1. března 2021. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení. Přihláška ke studiu je zároveň přihláškou k jednotné přijímací zkoušce. Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží uchazeč 14 dnů před konáním prvního termínu jednotné zkoušky.

2. Jednotná přijímací zkouška se bude konat formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění stanoví konkrétní termíny jednotné zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do stanovených oborů vzdělání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání.

Pro školní rok 2021/22 MŠMT stanovilo termíny pro jednotné zkoušky v prvním kole přijímacího řízení takto:

1. termín: 12. duben 2021 - pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia

2. termín: 13. duben 2021 - pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia

Náhradní termíny:

1. termín: 12. květen 2021
2. termín: 13. květen 2021

Výsledek jednotné přijímací zkoušky = váha 60%.

Přípravu zadání testu jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT.
Centrum zpřístupní hodnocení uchazeče příslušné střední škole 28. dubna 2021.

3. Při přijímacím řízení budou výsledky prospěchu předchozího vzdělávání převedeny informačním systémem školy do pořadí sestupně a podklady budou sloužit ke stanovení pořadí pro přijetí ke studiu.

Výsledek hodnocení prospěch = váha 40%.

4. Ředitelka školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem (28. 4. 2021), tj. do 30. 4. 2021. Tento den budou výsledky přijímacího řízení zveřejněny na webových stránkách školy a na veřejně přístupné nástěnce v budově školy pod registračním číslem. Písemně se bude rozesílat pouze rozhodnutí o nepřijetí.

5. Uchazeč o nástavbové studium předloží před zahájením studia závěrečné vysvědčení osvědčující získání středního vzdělání s výučním listem v délce tří let denní formy vzdělávání skupiny H dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb.

6. V případě, že počet uchazečů bude menší nebo roven počtu volných míst, může ředitelka školy rozhodnout o zrušení jednotné přijímací zkoušky.

7. Odvolání proti nepřijetí je možné podat ředitelce školy do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

 

Pro uchazeče přijímané v dalších kolech přijímacího řízení do nástavbového studia jsou stanovena tato kritéria:

1. Ustanovení § 60f odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, umožňuje ředitelce školy zohlednit v dalších kolech přijímacího řízení výsledky jednotných testů. Uchazeči, kteří jednotnou zkoušku v prvním kole přijímacího řízení nekonali, pak budou konat v rámci dalšího kola náhradní zkoušku z Českého jazyka a literatury a Matematiky a její aplikace, která bude svým zaměřením, obsahem, náročností a způsobem hodnocení obdobná jednotné přijímací zkoušce.

2. Při přijímacím řízení budou výsledky prospěchu předchozího vzdělávání převedeny informačním systémem školy do pořadí sestupně a podklady budou sloužit ke stanovení
pořadí pro přijetí ke studiu.

3. Obory nevyžadují stanovení zvláštních zdravotních požadavků.

4. V dalších kolech přijímacího řízení do nástavbového studia budou kritéria stejná jako v prvním kole přijímacího řízení.

 

Počty přijímaných žáků pro školní rok 2021/2022- nástavbové studium - sk. L

64-41-L/51 Podnikání - denní studium 30 žáků
75-41-L/51 Sociální činnost 30 žáků

 

 

 

V Městci Králové 29. ledna 2021

 

Mgr. Hana Podzimková, v. r., ředitelka školy

Jídelní lístek
Facebook školy
Instagram školy