Školská rada

Zápis ze zasedání školské rady dne 27. 8. 2020

Dne 27. 8. 2020 proběhlo zasedání školské rady na SOŠ a SOU Městec Králové.

Seznam členů školské rady:

  • Bc. Luboš Šebek, předseda školské rady, zastupuje školu
  • PhDr. Marie Kaufmann, zastupuje KÚ Středočeského kraje
  • Tereza Pychová, zastupuje zákonné zástupce žáků

Další účastníci jednání: Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy
Ing. Milan Musil, zástupce ředitelky školy pro teoretické vyučování

 

Program jednání:

  1. Zahájení - předseda školské rady
  2. Zpráva o aktuálním stavu školy - ředitelka školy
  3. Zhodnocení minulého školního roku - ředitelka školy
  4. Projednání a schválení školního řádu na šk. rok 2020/2021
  5. Projednání a schválení organizačního řádu školy
  6. Diskuse
  7. Závěr

 

Zápis z jednání školské rady

Jednání bylo zahájeno ve 9:00 hod. úvodním slovem předsedy školské rady, který přítomné seznámil s programem jednání. Následně předal slovo ředitelce školy, Mgr. Haně Podzimkové. Ředitelka školy podrobně seznámila členy školské rady s výsledky vzdělávání v minulém školním roce a stručně zhodnotila ekonomickou situaci školy.  Zdůraznila důležité úkoly pro nastávající období.

Školská rada projednala a schválila aktualizovaný školní řád na školní rok 2020/2021 bez připomínek s výsledkem hlasování: PRO - 3 členové, PROTI - 0.

Školská rada projednala a schválila organizační řád školybez připomínek s výsledkem hlasování: PRO - 3 členové, PROTI - 0.

Oba schválené dokumenty vstupují v platnost dnem 1. 9. 2020. Diskuse probíhala průběžně při projednávání jednotlivých bodů programu.

Předseda školské rady Bc. Luboš Šebek jednání ukončil ve 10.00 hodin.

 

 


Zapsal: Bc. Luboš Šebek, předseda školské rady
Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Musil, zástupce ředitelky školy pro teoretické vyučování

 

Jídelní lístek
Facebook školy
Instagram školy