OznámeníDne 22. listopadu 2018 se koná den otevřených dveří spojený se 75. výročím založení školy

Školská rada

Zápis ze zasedání školské rady dne 28. 8. 2018

Dne 28. 8. 2017 proběhlo zasedání školské rady na SOŠ a SOU Městec Králové.

Seznam členů školské rady:

  • Bc. Luboš Šebek, zastupuje školu
  • PhDr. Marie Kaufmann, zastupuje KÚ Středočeského kraje
  • Jiří Cabrnoch, zastupuje zákonné zásupce žáků

Další účastníci jednání: Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy
Ing. Milan Musil, zástupce ředitelky školy pro teoretické vyučování

 

Program jednání:

  1. Zahájení - ředitelka školy
  2. Volba předsedy školské rady. Předsedou šk. rady byl zvolen jednomyslně Bc. Luboš Šebek.
  3. Úvodní informace ředitelky školy - seznámení se stavem a akt. děním ve škole
  4. Zhodnocení uplynulého školního roku 2017/2018
  5. Projednání a schválení školního řádu na šk. rok 2018/2019
  6. Diskuse
  7. Závěr

 

Zápis z jednání školské rady

Jednání bylo zahájeno ve 10:30 hod. úvodním slovem ředitelky školy, který přítomné přivítala a seznámil je s programem, ve kterém jsou hlavními body volba nového předsedy školské rady a projednání a schválení školního řádu pro školní rok 2018/2019.

Ředitelka školy Mgr. Hana Podzimková seznámila školskou radu s aktuálním děním ve škole, počty žáků v jednotlivých oborech, s ekonomickou situací školy, organizací pro příští školní rok a personálními změnami.

Ing. Milan Musil zhodnotil uplynulý školní rok především z hlediska výsledků závěrečných a maturitních zkoušek, počtu žáků a výhledu na příští školní rok.

Školská rada projednala a schválila aktualizovaný školní řád na školní rok 2018/2019 bez připomínek s výsledkem hlasování: PRO - 3 členové, PROTI - 0.

Školská rada projednala a schválila návrh změn ve školním vzdělávacím programu 2018/2019 bez připomínek s výsledkem hlasování: PRO - 3 členové, PROTI - 0.
Změny jsou platné od 1. 9. 2018.

Diskuse probíhala průběžně při projednávání jednotlivých bodů programu. Schůze školské rady byla ukončena ve 14:05 hod.


Zapsal: Bc. Luboš Šebek, předseda školské rady
Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Musil, zástupce ředitelky školy pro teoretické vyučování

 

Jídelní lístek
Facebook školy