Školská rada

Zápis ze zasedání školské rady dne 25. 8. 2021

Dne 25. 8. 2021 proběhlo zasedání školské rady na SOŠ a SOU Městec Králové.

Seznam členů školské rady:

  • Bc. Luboš Šebek, předseda školské rady, zastupuje školu
  • Robert Šťastný, zastupuje KÚ Středočeského kraje - omluven
  • Tereza Pychová, zastupuje zákonné zástupce žáků

Další účastníci jednání:

Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy
Ing. Milan Musil, zástupce ředitelky školy pro teoretické vyučování

 

Program jednání:

  1. Zahájení - předseda školské rady
  2. Zpráva o aktuálním stavu školy - ředitelka školy
  3. Zhodnocení minulého školního roku - ředitelka školy
  4. Projednání a schválení školního řádu na šk. rok 2021/2022
  5. Projednání a schválení vnitřních řádů školy (organizační řád, plán školy na rok 2021/2022, plán DVPP)
  6. Diskuse
  7. Závěr

 

Zápis z jednání školské rady

Jednání bylo zahájeno ve 13:00 hod. úvodním slovem předsedy školské rady, který přítomné seznámil s programem jednání. Následně předal slovo ředitelce školy, Mgr. Haně Podzimkové. Ředitelka školy seznámila členy školské rady s výsledky vzdělávání v minulém školním roce a stručně zhodnotila ekonomickou situaci školy. Zdůraznila důležité úkoly pro nastávající období.

Školská rada projednala a schválila aktualizovaný školní řád na školní rok 2020/2021 bez připomínek s výsledkem hlasování: PRO - 2 členové, PROTI - 0.

Školská rada projednala a schválila vnitřní řády školy bez připomínek s výsledkem hlasování: PRO - 2 členové, PROTI - 0.

Všechny projednané a schválené dokumenty vstupují v platnost dnem 1. 9. 2021. Diskuse probíhala průběžně při projednávání jednotlivých bodů programu.

Předseda školské rady Bc. Luboš Šebek jednání ukončil ve 14.00 hodin.

 


Zapsal: Bc. Luboš Šebek, předseda školské rady
Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Musil, zástupce ředitelky školy pro teoretické vyučování

 

Jídelní lístek
Facebook školy
Instagram školy