OznámeníÚřední hodiny v době hlavních prázdnin budou od 9:00 do 13:00 hodin.

Školská rada

Zápis ze zasedání školské rady dne 28. 8. 2018

Dne 28. 8. 2017 proběhlo zasedání školské rady na SOŠ a SOU Městec Králové.

Seznam členů školské rady:

  • Bc. Luboš Šebek, zastupuje školu
  • PhDr. Marie Kaufmann, zastupuje KÚ Středočeského kraje
  • Jiří Cabrnoch, zastupuje zákonné zásupce žáků

Další účastníci jednání: Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy
Ing. Milan Musil, zástupce ředitelky školy pro teoretické vyučování

 

Program jednání:

  1. Zahájení - ředitelka školy
  2. Volba předsedy školské rady. Předsedou šk. rady byl zvolen jednomyslně Bc. Luboš Šebek.
  3. Úvodní informace ředitelky školy - seznámení se stavem a akt. děním ve škole
  4. Zhodnocení uplynulého školního roku 2017/2018
  5. Projednání a schválení školního řádu na šk. rok 2018/2019
  6. Diskuse
  7. Závěr

 

Zápis z jednání školské rady

Jednání bylo zahájeno ve 10:30 hod. úvodním slovem ředitelky školy, který přítomné přivítala a seznámil je s programem, ve kterém jsou hlavními body volba nového předsedy školské rady a projednání a schválení školního řádu pro školní rok 2018/2019.

Ředitelka školy Mgr. Hana Podzimková seznámila školskou radu s aktuálním děním ve škole, počty žáků v jednotlivých oborech, s ekonomickou situací školy, organizací pro příští školní rok a personálními změnami.

Ing. Milan Musil zhodnotil uplynulý školní rok především z hlediska výsledků závěrečných a maturitních zkoušek, počtu žáků a výhledu na příští školní rok.

Školská rada projednala a schválila aktualizovaný školní řád na školní rok 2018/2019 bez připomínek s výsledkem hlasování: PRO - 3 členové, PROTI - 0.

Školská rada projednala a schválila návrh změn ve školním vzdělávacím programu 2018/2019 bez připomínek s výsledkem hlasování: PRO - 3 členové, PROTI - 0.
Změny jsou platné od 1. 9. 2018.

Diskuse probíhala průběžně při projednávání jednotlivých bodů programu. Schůze školské rady byla ukončena ve 14:05 hod.


Zapsal: Bc. Luboš Šebek, předseda školské rady
Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Musil, zástupce ředitelky školy pro teoretické vyučování

 

Jídelní lístek
Facebook školy