Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve druhém kole přijímacího řízení do prvních ročníků denní formy vzdělávání ve školním roce 2018/2019.

 

 

117-Oš/18 – přijat          108-ZAH/18 – přijat      111-ZAH/18 – přijat

112-ZAH/18 – přijat

 

 

Pro tříleté obory:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového
lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole
podle § 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí
o přijetí ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit
zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

 

Kritéria přijímacího řízení jsou zveřejněna na web. stránkách školy (www.sossoumk.cz).

 

 

Zveřejněno dne 28. května 2018

 

Mgr. Hana Podzimková, v. r., ředitelka školy

 

Jídelní lístek
Facebook školy