Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Přijímání k nástavbovému studiu > Druhé kolo přijímacího řízení do nástavbového studia

Druhé kolo přijímacího řízení do nástavbového studia

 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4

289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315, e-mail: info@sossoumk.cz

 

V souladu s § 60f zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

VYHLAŠUJI DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Kritéria pro přijímání do nástavbového studia pro školní rok 2022/2023

Kritéria pro přijímací řízení - nástavbové studium - sk. L

 

Přijímání žáků ke studiu na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a vyhláškou č. 27/2016 Sb.,
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v platném znění.

1.        Přihláška pro druhé kolo přijímacího řízení se podává přímo ředitelce školy
do 22. července 2022. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení. Přihláška ke studiu je zároveň přihláškou ke školní přijímací zkoušce. Pozvánku ke školní přijímací zkoušce obdrží uchazeč 7 pracovních dnů před konáním příjímací zkoušky. Termín školní přijímací zkoušky je 23. srpna 2022.

2.  Ustanovení § 60f odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů umožňuje ředitelce školy zohlednit v dalších kolech přijímacího řízení výsledky jednotných testů. Uchazeči, kteří jednotnou zkoušku v prvním kole přijímacího řízení nekonali, pak budou konat v rámci dalšího kola náhradní zkoušku z Českého jazyka
a literatury a Matematiky a její aplikace, která bude svým zaměřením, obsahem, náročností a způsobem hodnocení obdobná jednotné přijímací zkoušce.

Výsledek přijímací zkoušky = váha 60%.

3.    Při přijímacím řízení budou výsledky prospěchu předchozího vzdělávání převedeny informačním systémem školy do pořadí sestupně a podklady budou sloužit ke stanovení pořadí pro přijetí ke studiu.

            Výsledek hodnocení prospěchu = váha 40%.

 

4.    Ředitelka školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů, tj. 25. 8. 2022. Tento den budou výsledky přijímacího řízení zveřejněny na webových stránkách školy a na veřejně přístupné nástěnce ve škole pod registračním číslem. Písemně se bude rozesílat pouze rozhodnutí o nepřijetí.

 

5.    Uchazeč o nástavbové studium předloží před zahájením studia závěrečné vysvědčení osvědčující získání středního vzdělání s výučním listem v délce tří let denní formy vzdělávání skupiny H dle nařízení vlády č. 21/2010 Sb.

 

6.    V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS-CoV-2 v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školní roku 2019/2020. Bodově bude zohledněn prospěch uchazeče za druhé pololetí 2. ročníku školního roku a za první pololetí 3. ročníku školního roku uvedených na přihlášce
z předmětů český jazyk a literatura, matematika a anglický jazyk s následujícím počtem bodů:

 

stupeň výborný                 4 body

stupeň chvalitebný            3 body

       stupeň dobrý                     2 body

stupeň dostatečný             1 bod

 

 

7.    Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

 

Počty přijímaných žáků pro školní rok 2022/2023

nástavbové studium - sk. L

 

64-41-L/51

Podnikání - denní studium

14 žáků

75-41-L/51

Sociální činnost – denní studium

  7 žáků

 

 

V Městci Králové 23. května 2022                                      Mgr. Hana  P o d z i m k o v á, v. r.

                                                                                                              ředitelka školy