Zobrazit
obory
scroll

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Přijímání k nástavbovému studiu pro školní rok 2024/2025 > Druhé kolo přijímacího řízení do nástavbového studia

Druhé kolo přijímacího řízení do nástavbového studia

 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4

289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315, e-mail: info@sossoumk.cz

 

V souladu s § 60f zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

 

VYHLAŠUJI DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

Kritéria pro přijímání do nástavbového studia pro školní rok 2023/2024

Kritéria pro přijímací řízení - nástavbové studium - sk. L

Přijímání žáků ke studiu na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, zákonem
č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, zákonem č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, v platném znění, vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v platném znění, nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání v platném znění a Opatřením obecné povahy č. j.: MSMT-29772/2022-1 Přijímací řízení.

1.        Přihláška pro druhé kolo přijímacího řízení se podává přímo ředitelce školy
do 7. června 2023. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení. Přihláška ke studiu je zároveň přihláškou ke školní přijímací zkoušce. Pozvánku ke školní přijímací zkoušce obdrží uchazeč 7 pracovních dnů před konáním příjímací zkoušky. Termín přijímací zkoušky je 20. června 2023.

2.  Ustanovení § 60f odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů umožňuje ředitelce školy zohlednit v dalších kolech přijímacího řízení výsledky jednotných testů. Uchazeči, kteří jednotnou zkoušku v prvním kole přijímacího řízení nekonali, pak budou konat v rámci dalšího kola náhradní zkoušku z Českého jazyka a literatury a Matematiky a její aplikace, která bude svým zaměřením, obsahem, náročností a způsobem hodnocení obdobná jednotné přijímací zkoušce.

Výsledek přijímací zkoušky = váha 60%.

3.    Při přijímacím řízení budou výsledky prospěchu předchozího vzdělávání převedeny informačním systémem školy do pořadí sestupně a podklady budou sloužit ke stanovení pořadí pro přijetí ke studiu.

            Výsledek hodnocení prospěchu = váha 40%.

 

4.    Ředitelka školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů, tj. 23. 6. 2023. Tento den budou výsledky přijímacího řízení zveřejněny na webových stránkách školy a na veřejně přístupné nástěnce ve škole pod registračním číslem. Písemně se bude rozesílat pouze rozhodnutí o nepřijetí.

 

5.    Uchazeč o nástavbové studium předloží před zahájením studia závěrečné vysvědčení osvědčující získání středního vzdělání s výučním listem v délce tří let denní formy vzdělávání skupiny H dle nařízení vlády č. 21/2010 Sb.

 

6.    V případě, že počet uchazečů bude menší nebo roven počtu volných míst může ředitelka školy rozhodnout o zrušení školní přijímací zkoušky.

 

7.    Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

 

Počty přijímaných žáků pro školní rok 2023/2024

nástavbové studium - sk. L

 

64-41-L/51

Podnikání - denní studium

12 žáků

75-41-L/51

Sociální činnost – denní studium

  3 žáci

 

 

V Městci Králové 12. května 2023                                                                                                        Mgr. Hana  P o d z i m k o v á, v. r.

                                                                                                                                                                               ředitelka školy