Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Předmětové komise

Předmětové komise
SOŠ A SOU MĚSTEC KRÁLOVÉ

Školní rok: 2021/2022

Předměty vyučované na naší škole jsou tematicky sdruženy do tzv. předmětových komisí. Členy předmětových komisí jsou vyučující těchto předmětů. Předmětová komise se stará o to, aby výuka probíhala v souladu se školním vzdělávacím plánem a učebními plány, metodicky vede jednotlivé vyučující, dohlíží na srovnatelnost výuky ve stejných předmětech mezi různými vyučujícími, vyhodnocuje výsledky vzdělávání apod. Členové předmětové komise také společně připravují maturitní témata, individuální plány žáků, různé soutěže, exkurze, praxe a aktivity žáků nad rámec pravidelné výuky včetně personálního zajištění. Dále díky spolupráci s výchovnou poradkyní mohou vznikat efektivní podpůrná opatření pro žáky se speciálními potřebami a dětmi nadanými. Také vybírají učebnice a studijní materiály. Dávají podněty pro vznik nových a návrhy pro rozvoj a využívání stávajících specializovaných učeben.

Předmětové komise spolupracují nejen s vedením školy, ale i navzájem mezi sebou, a to zejména v oblasti mezipředmětových vztahů. Každá předmětová komise má svého předsedu, který pravidelně svolává členy své komise na schůzky, kde se řeší otázky týkající se jejich pedagogické práce. Závěry z těchto schůzek jsou předávány ředitelce školy jako podklad pro jednání celého vedení školy.

Koordinátora předmětových komisí jmenuje ředitelka školy. (viz příloha jmenování)

Předmětové komise ve školním roce 2021/22:

  1. Komise všeobecně vzdělávacích předmětů

Předseda: Mgr. Lenka Šohajová

Členové: Mgr. Lenka Urbanová, Ing. Milan Musil, Mgr. Květa Kefurtová, Ing. Jiří Kasal, Ing. Zuzana Bittmanová, Mgr. Radka Dohnalová

Předměty: český jazyk a literatura, anglický jazyk, německý jazyk, matematika, občanská nauka, tělesná výchova, informatika, informační technologie, informační a komunikační technologie, základy společenských věd, základy přírodních věd, přírodověda, psychologie

  1. Komise odborných předmětů

Učební obory vzdělání: kuchař-číšník, cukrář, zahradník, opravářské práce, stravovací
a ubytovací služby, ošetřovatel, prodavač - florista

Předseda: Ing. Světluše Křížová

Členové: Bc. Josef Skořepa, Alena Vaňková, Milan Kubíček, Bc. Luboš Šebek, Mgr. Ilona Ottová, Ing. Jindřiška Žižková, Mgr. Veronika Raulová, Milan Kubíček

Předměty: potraviny a výživa, technologie, stolničení, speciální technologie, zařízení závodů, zařízení provozoven, suroviny, květinářství, zelinářství, sadovnictví, ovocnictví, základy zahradnické výroby, základy botaniky, floristika, stroje a zařízení, odborné kreslení, technologie oprav, motorová vozidla, základy strojnictví, technologie zemědělské výroby, odborný výcvik

  1. Komise ekonomických předmětů

Předseda: Ing. Eva Doskočilová

Členové: Ing. Pavlína Kánská, Mgr. Klára Roubková

Předměty: ekonomika, ekonomika podniku, ekonomický projekt, chod podniku, marketing
a management, účetnictví a daně, daňová evidence, hospodářské výpočty, písemná
a elektronická komunikace, právo, obchodní počty.

Harmonogram hlavních činností předmětových komisí během školního roku 2021/22:

  • Srpen 2021 (přípravný týden):

Sestavení komisí a začlenění nových kolegů

Sumarizace tematických plánů pro jednotlivé třídy

Plán hlavních aktivit PK na daný školní rok (pravidelně se opakující významné akce)

Plán dílčích aktivit na I. pololetí (exkurze, soutěže, zájezdy, projekty …)

Návrhy na granty a větší projekty zamýšlené k realizaci v nastávajícím školním roce

Návrh volitelných a nepovinných předmětů (návrh personálního obsazení …)

Sumarizace požadavků na materiální zabezpečení - odevzdat Ing. Pavlíně Kánské

Přehled žáků s doporučením IVP a tvorba IVP, dodá výchovná poradkyně do 30.9.2021

Příprava opravných závěrečných zkoušek

  • Prosinec 2021

Průběh soutěží

Příprava maturitních zkoušek (maturitní okruhy, formy zkoušení …)

Plány dalšího vzdělávání členů PK

Plán dílčích aktivit na II. pololetí (exkurze, soutěže, zájezdy, projekty …)

Konzultace nad průběžnou klasifikací žáků školy

Kontrola a aktualizace IVP

Zhodnocení opravných závěrečných zkoušek a podzimních MZ

  • Březen 2022

Průběh soutěží

Zpracování maturitních otázek profilové části MZ 2021/22

Příprava jednotných závěrečných zkoušek žáků učebních oborů

Návrh na personální zajištění předmětu v budoucím školním roce, osobní požadavky

  • Červen 2022

Vyhodnocení školního roku a evaluace (pozitiva x negativa) činnosti

Kontrola naplnění tematických plánů

Úprava tematických plánů pro příští školní rok

Náměty pro činnost PK v dalším školním roce

Průběh soutěží

Členové PK se scházejí v takové intenzitě, aby zajistili plnění úkolů dle harmonogramu hlavních činností a zároveň dokázali reagovat na aktuální potřeby svých členů a potřeby školy.

Důležité aktivity mohou být samozřejmě řešeny dle potřeby mimo rámec výše uvedeného harmonogramu.