Zobrazit
obory
scroll

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Předmětové komise

Předmětové komise
SOŠ A SOU MĚSTEC KRÁLOVÉ

Školní rok: 2023/2024

Předměty vyučované na naší škole jsou tematicky sdruženy do tzv. předmětových komisí. Členy předmětových komisí jsou vyučující těchto předmětů. Předmětová komise se stará o to, aby výuka probíhala v souladu se školním vzdělávacím programem a učebními plány, metodicky vede jednotlivé vyučující, dohlíží na srovnatelnost výuky ve stejných předmětech mezi různými vyučujícími, vyhodnocuje výsledky vzdělávání apod. Členové předmětové komise také společně připravují maturitní témata, individuální plány žáků, různé soutěže, exkurze, praxe a aktivity žáků nad rámec pravidelné výuky včetně personálního zajištění. Dále díky spolupráci s výchovnou poradkyní mohou vznikat efektivní podpůrná opatření pro žáky se speciálními potřebami a dětmi nadanými. Také vybírají učebnice a studijní materiály. Dávají podněty pro vznik nových a návrhy pro rozvoj a využívání stávajících specializovaných učeben.

Předmětové komise spolupracují nejen s vedením školy, ale i navzájem mezi sebou, a to zejména v oblasti mezipředmětových vztahů. Každá předmětová komise má svého předsedu, který pravidelně svolává členy své komise na schůzky, kde se řeší otázky týkající se jejich pedagogické práce. Závěry z těchto schůzek jsou předávány ředitelce školy jako podklad pro jednání celého vedení školy.

Koordinátora předmětových komisí jmenuje ředitelka školy (viz příloha jmenování).

Předmětové komise ve školním roce 2023/24:

  1. Komise všeobecně vzdělávacích předmětů - jazyky, společenskovědní a výchovné předměty

Předseda: Mgr. Lenka Urbanová

Členové: Bc. Danuše Víšková, Mgr. Romana Vitnerová, Mgr. Klára Roubková, Dis., Mgr. Veronika Raulová, Mgr. Ilona Ottová, Mgr. Lucie Šimůnková, Mgr. Lenka Šohajová

Předměty: český jazyk a literatura, anglický jazyk, německý jazyk, občanská nauka, tělesná výchova, základy společenských věd

 

     2. Komise všeobecně vzdělávacích předmětů - matematika, informační a komunikační technologie

Předseda: Ing. Pavlína Kánská

Členové: Ing. Jiří Kasal, Mgr. Ladislav Linek, Mgr. Ilona Ottová, Ing. Milan Musil, Ing. Hana Rohlíčková, Mgr. Lenka Šohajová

Předměty: matematika, informatika, informační a komunikační technologie

 

     3. Komise odborných předmětů - kuchař-číšník, stravovací a ubytovací služby

Předseda: Mgr. Klára Roubková, Dis.

Členové: Bc. Luboš Šebek, Mgr. Hana Podzimková, Mgr. Lucie Šimůnková, Bc. Danuše Víšková, Jan Kopecký, Vladimíra Lojdová, Hana Žďárská

Předměty: potraviny a výživa, technologie, speciální technologie, stolničení, zařízení provozoven, komunikace ve službách, hospodářské výpočty, odborný výcvik

 

     4. Komise odborných předmětů - cukrář

Předseda: Mgr. Ilona Ottová

Členové: Mirka Jiránková, Petra Vaníčková

Předměty: technologie, suroviny, odborné kreslení, stroje a zařízení, odborný výcvik

 

     5. Komise odborných předmětů - zahradník, přírodovědné předměty

Předseda: Bc. Helena Vorlíčková

Členové: Mgr. Lucie Šimůnková, Ing. Veronika Pareja Ampuero

Předměty: základy ekologie, základy přírodních věd, přírodověda, základy zahradnické výroby, základy botaniky, ovocnictví, zelinářství, květinářství, sadovnictví, floristika, odborný výcvik

 

    6. Komise odborných předmětů - opravářské práce

Předseda: Ing. Jiří Kasal

Členové: Mgr. Ladislav Linek, Martin Polák, Josef Šafařík, Jan Malina, Jan Steinberger

Předměty: základy strojnictví, odborné kreslení, stroje a zařízení, technologie oprav, motorová vozidla, technologie zemědělské výroby, odborný výcvik

 

     7. Komise odborných předmětů - ošetřovatel a sociální činnost

Předseda: Mgr. Veronika Raulová

Členové: Alena Vaňková, Mgr. Lucie Šimůnková, Mgr. Lenka Urbanová, Bc. Danuše Víšková, Ing. Hana Rohlíčková, Ing. Eva Doskočilová

Předměty: základy hygieny a epidemiologie, somatologie, klinická propedeutika, ošetřovatelská péče, psychologie a komunikace, sociální služby, zdravotní nauka, cvičení ze zdravotní nauky, cvičení z pečovatelství, pečovatelství, základy pedagogiky, volnočasové činnosti, sociální politika, administrativa v sociálních službách, odborný výcvik

 

     8. Komise odborných předmětů - podnikání, ekonomické předměty

Předseda: Ing. Hana Rohlíčková

Členové: Ing. Pavlína Kánská, Ing. Veronika Pareja Ampuero, Ing. Eva Doskočilová, Bc. Danuše Víšková

Předměty: ekonomika, ekonomický projekt, ekonomika podniku, marleting a management, právo, chod podniku, účetnictví a daně, cvičení z účetnictví, písemná a elektronická komunikace

Harmonogram hlavních činností předmětových komisí během školního roku 2023/24:

  • Srpen  (přípravný týden):

Příprava tematických plánů vycházejících z platných ŠVP pro jednotlivé předměty

Plán hlavních aktivit PK na daný školní rok (pravidelně se opakující významné akce)

Plán dílčích aktivit na I. pololetí (exkurze, soutěže, zájezdy, projekty …)

Návrhy na granty a větší projekty zamýšlené k realizaci v nastávajícím školním roce

Sumarizace požadavků na materiální zabezpečení

  • Únor

Průběh soutěží

Příprava maturitních zkoušek (maturitní okruhy, formy zkoušení …)

Plány dalšího vzdělávání členů PK

Plán dílčích aktivit na II. pololetí (exkurze, soutěže, zájezdy, projekty …)

Konzultace nad průběžnou klasifikací žáků školy

Příprava jednotných závěrečných zkoušek žáků učebních oborů

Průběžná kontrola plnění ŠVP

  • Červen

Vyhodnocení školního roku a evaluace (pozitiva x negativa) činnosti

Kontrola naplnění ŠVP

Úprava tematických plánů pro příští školní rok

Náměty pro činnost PK v dalším školním roce

Průběh soutěží

Návrh na personální zajištění předmětů v budoucím školním roce, osobní požadavky

 

 

Členové PK se scházejí v takové intenzitě, aby zajistili plnění úkolů dle harmonogramu hlavních činností a zároveň dokázali reagovat na aktuální potřeby svých členů a potřeby školy.

Důležité aktivity mohou být samozřejmě řešeny dle potřeby mimo rámec výše uvedeného harmonogramu.

 

Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy