Zobrazit
obory
scroll

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Nástavbové studium > Podnikání

Podnikání

Předpoklady pro přijetí ke studiu: absolvování tříletéhoučebního oboru (výuční list), zdravotní způsobilost, úspěšné absolvování přijímacího řízení dle platných předpisů.
Délka studia: dva roky
Forma studia: denní
Certifikát: maturitní vysvědčení

Předpokládané výsledky vzdělávání

Absolventi studijního oboru 64-41-L/51 jsou středoškolsky vzdělaní pracovníci s všeobecným a odborným vzděláním. Odborné vzdělání vytváří předpoklady k získání kompetencí potřebných k úspěšnému zvládnutí podnikatelských aktivit. V průběhu přípravy ve studijním oboru je kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva, managementu a marketingu a psychologie na konkrétí situace v podniku. Důraz je také kladen na zvládnutí komunikace (ústní, písemné, elektronické) s využitím prostředků informační techniky a na práci s informacemi.

Odborné vědomosti a dovednosti

Příprava ve studijním oboru směřuje k tomu, aby po jejím absolvování žák:

 • rozuměl základním ekonomickým pojmům a uměl je aktivně používat
 • chápal principy fungování tržní ekonomiky spolu s cíli a podstatou podnikání
 • dovedl ručně a na počítači pořizovat a zpracocávat účetní doklady, účtovat ve finančním účetnictví
 • orientoval se v soustavě daní a v jejich správě
 • vedl daňovou evidenci u osob výdělečně činných
 • z účetních dokladů zjišťoval informace o struktuře majetku a jeho zdrojích, o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření
 • přesně a rychle dovedl psát na klávesnici PC desetiprstou hmatovou metodou
 • ovládal základní funkce operačního systému, pracoval s programy příslušenství Windows včetně práce s grafikou a multimédii
 • komunikoval pomocí elektronické pošty, vyhledával informace na internetu, ovládal práci s kancelářskou technikou
 • vyhotovoval na počítači obchodní korespondenci v normalizované úpravě
 • využíval znalostí právních norem a dovedl s nimi pracovat
 • vyhledával příslušnou právní úpravu podnikání v zákonech nebo v počítačových databázích
 • uplatňoval znalosti práv a povinností zaměstnance a zaměstnavatele
 • uplatňoval efektivní marketingové strategie, prováděl marketingový výzkum, sběr a analýzu dat
 • dovedl pracovat v týmu, řídit menší kolektiv pracovníků, řešit problémové situace a korigovat své jednání se spolupracovníky a zákazníky
 • uměl vést jednání s obchodními partnery
 • byl schopen doplňovat si průběžně znalosti s ohledem na změny v praxi
 • dovedl pracovat podle principů udržitelného rozvoje

Možnosti uplatnění absolventů

Po ukončení studia jsou absolventi připraveni vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní, administrativní činnosti v podniku a samostatně podnikat.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a na vysokých školách podle platných právních předpisů.