Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Přijímání k nástavbovému studiu

Přijímání k nástavbovému studiu pro školní rok 2022/2023

Kritéria pro přijímací řízení - nástavbové studium - sk. L

Přijímání žáků ke studiu na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v platném znění.

1. Přihláška pro první kolo přijímacího řízení se podává přímo ředitelce školy do 1. března 2022. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení. Přihláška ke studiu je zároveň přihláškou k jednotné přijímací zkoušce. Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží uchazeč 14 dnů před konáním prvního termínu jednotné zkoušky.

2. Jednotná přijímací zkouška se bude konat formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění stanoví konkrétní termíny jednotné zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do stanovených oborů vzdělání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání.

Pro školní rok 2021/2022 MŠMT stanovilo termíny pro jednotné zkoušky v prvním kole přijímacího řízení takto:

1. termín: 12. duben 2022 - pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia

2. termín: 13. duben 2022 - pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia

Náhradní termíny:

  • 1. termín: 10. květen 2022
  • 2. termín: 11. květen 2022

Výsledek jednotné přijímací zkoušky = váha 60%.

Přípravu testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT.
Centrum zpřístupní hodnocení uchazeče příslušné střední škole 28. dubna 2022.

3. Při přijímacím řízení budou výsledky prospěchu předchozího vzdělávání převedeny informačním systémem školy do pořadí sestupně a podklady budou sloužit ke stanovení pořadí pro přijetí ke studiu.

Výsledek hodnocení prospěch = váha 40%.

4. Ředitelka školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem (28. 4. 2022), tj. do 30. 4. 2022, resp. 2. května 2022. Tento den budou výsledky přijímacího řízení zveřejněny na webových stránkách školy a na veřejně přístupné nástěnce ve škole pod registračním číslem. Písemně se bude rozesílat pouze rozhodnutí o nepřijetí.

5. Uchazeč o nástavbové studium předloží před zahájením studia závěrečné vysvědčení osvědčující získání středního vzdělání s výučním listem v délce tří let denní formy vzdělávání skupiny H dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb.

6. V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS-CoV-2 v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Bodově bude zohledněn prospěch uchazeče za druhé pololetí 2. ročníku školního roku a za první pololetí 3. ročníku uvedených na přihlášce z předmětů český jazyk a literatura, matematika a anglický jazyk s následujícím počtem bodů:

stupeň výborný           4 body
stupeň chvalitebný     3 body
stupeň dobrý              2 body
stupeň dostatečný      1 bod

Obory nevyžadují stanovení zvláštních zdravotních požadavků.

7. Odvolání uchazeže proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Pro uchazeče přijímané v dalších kolech přijímacího řízení do nástavbového studia jsou stanovena tato kritéria:

1. Ustanovení § 60f odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, umožňuje ředitelce školy zohlednit v dalších kolech přijímacího řízení výsledky jednotných testů. Uchazeči, kteří jednotnou zkoušku v prvním kole přijímacího řízení nekonali, pak budou konat v rámci dalšího kola náhradní zkoušku z Českého jazyka a literatury a Matematiky a její aplikace, která bude svým zaměřením, obsahem, náročností a způsobem hodnocení obdobná jednotné přijímací zkoušce.

2. Při přijímacím řízení budou výsledky prospěchu předchozího vzdělávání převedeny informačním systémem školy do pořadí sestupně a podklady budou sloužit ke stanovení
pořadí pro přijetí ke studiu.

3. Obory nevyžadují stanovení zvláštních zdravotních požadavků.

4. V dalších kolech přijímacího řízení do nástavbového studia budou kritéria stejná jako v prvním kole přijímacího řízení.

Počty přijímaných žáků pro školní rok 2022/2023 - nástavbové studium - sk. L

64-41-L/51 Podnikání - denní studium 30 žáků
75-41-L/51 Sociální činnost 30 žáků

 

V Městci Králové 21. ledna 2022

Mgr. Hana Podzimková, v. r., ředitelka školy