OznámeníÚřední hodiny v době hlavních prázdnin budou od 9:00 do 13:00 hodin.

PŘEDMĚTOVÉ KOMISE

PŘEDMĚTOVÉ KOMISE

SOŠ A SOU MĚSTEC KRÁLOVÉ

2018/2019

Předměty vyučované na naší škole jsou tematicky sdruženy do tzv. předmětových komisí. Členy předmětových komisí jsou vyučující těchto předmětů. Předmětová komise se stará o to, aby výuka probíhala v souladu se školním vzdělávacím plánem a učebními plány, metodicky vede jednotlivé vyučující, dohlíží na srovnatelnost výuky ve stejných předmětech mezi různými vyučujícími, vyhodnocuje výsledky vzdělávání apod. Členové předmětové komise také společně připravují maturitní témata, individuální plány žáků, různé soutěže, exkurze, praxe a aktivity žáků nad rámec pravidelné výuky včetně personálního zajištění. Dále díky spolupráci s výchovnou poradkyní mohou vznikat efektivní podpůrná opatření pro žáky se speciálními potřebami a dětmi nadanými. Také vybírají učebnice a studijní materiály. Dávají podněty pro vznik nových a návrhy pro rozvoj a využívání stávajících specializovaných učeben.

Předmětové komise spolupracují nejen s vedením školy, ale i navzájem mezi sebou, a to zejména v oblasti mezipředmětových vztahů. Každá předmětová komise má svého předsedu, který pravidelně svolává členy své komise na schůzky, kde se řeší otázky týkající se jejich pedagogické práce. Závěry z těchto schůzek jsou předávány ředitelce školy jako podklad pro jednání celého vedení školy.

Koordinátora předmětových komisí jmenuje ředitelka školy. (viz příloha jmenování)

Předmětové komise ve školním roce 2018/19:

1. Komise všeobecně vzdělávacích předmětů

Předseda: Mgr. Veronika Raulová

Členové: Mgr. Lenka Urbanová, Ing. Milan Musil, Mgr. Květa Kefurtová

Předměty: český jazyk a literatura, anglický jazyk, německý jazyk, matematika, občanská nauka, tělesná výchova, informatika, informační technologie, informační a komunikační technologie, základy společenských věd, základy přírodních věd, přírodověda, psychologie

2. Komise odborných předmětů

Učební obory vzdělání: kuchař-číšník, cukrář, zahradník, opravářské práce, stravovací
a ubytovací služby, ošetřovatel, prodavač - florista

Předseda: Ing. Světluše Křížová

Členové: Ing. Václav Kubálek, Alena Vaňková, Milan Kubíček, Bc. Luboš Šebek

Předměty: potraviny a výživa, technologie, stolničení, speciální technologie, zařízení závodů, zařízení provozoven, suroviny, květinářství, zelinářství, sadovnictví, ovocnictví, základy zahradnické výroby, základy botaniky, floristika, stroje a zařízení, odborné kreslení, technologie oprav, motorová vozidla, základy strojnictví, technologie zemědělské výroby, odborný výcvik

3. Komise ekonomických předmětů

Předseda: Mgr. Klára Roubková

Členové: Ing. Pavlína Kánská, Mgr. Ilona Ottová

Předměty: ekonomika, ekonomika podniku, ekonomický projekt, chod podniku, marketing
a management, účetnictví a daně, daňová evidence, hospodářské výpočty, písemná
a elektronická komunikace, právo, obchodní počty.

 

Harmonogram hlavních činností předmětových komisí během školního roku 2017/18:

 • Srpen (přípravný týden):

  • Sumarizace tematických plánů pro jednotlivé třídy

  • Plán hlavních aktivit PK na daný školní rok (pravidelně se opakující významné akce)

  • Plán dílčích aktivit na I. pololetí (exkurze, soutěže, zájezdy, projekty …)

  • Návrhy na granty a větší projekty zamýšlené k realizaci v nastávajícím školním roce

  • Návrh volitelných a nepovinných předmětů (návrh personálního obsazení …)

  • Sumarizace požadavků na materiální zabezpečení

 • Prosinec:

  • Průběh soutěží

  • Příprava maturitních zkoušek (maturitní okruhy, formy zkoušení …)

  • Plány dalšího vzdělávání členů PK

  • Plán dílčích aktivit na II. pololetí (exkurze, soutěže, zájezdy, projekty …)

  • Konzultace nad průběžnou klasifikací žáků školy

 • Březen:

  • Průběh soutěží

  • Zpracování maturitních otázek profilové části MZ 2017/18

  • Příprava jednotných závěrečných zkoušek žáků učebních oborů

  • Návrh na personální zajištění předmětu v budoucím školním roce, osobní požadavky

 • Červen:

  • Vyhodnocení školního roku a evaluace (pozitiva x negativa) činnosti

  • Kontrola naplnění tematických plánů

  • Úprava tematických plánů pro příští školní rok

  • Náměty pro činnost PK v dalším školním roce

  • Průběh soutěží

 

Členové PK se scházejí v takové intenzitě, aby zajistili plnění úkolů dle harmonogramu hlavních činností a zároveň dokázali reagovat na aktuální potřeby svých členů a potřeby školy.

Důležité aktivity mohou být samozřejmě řešeny dle potřeby mimo rámec výše uvedeného harmonogramu.

 

Jídelní lístek
Facebook školy