Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Přijímání k nástavbovému studiu > Kritéria pro přijímání do nástavbového studia pro školní rok 2023/2024

Kritéria pro přijímání do nástavbového studia pro školní rok 2023/2024

 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4

289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315, e-mail: info@sossoumk.cz

Kritéria pro přijímání do nástavbového studia pro školní rok 2023/2024

Kritéria pro přijímací řízení - nástavbové studium - sk. L

Přijímání žáků ke studiu na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, zákonem
č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, zákonem č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, v platném znění, vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v platném znění, nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání v platném znění a Opatřením obecné povahy č. j.: MSMT-29772/2022-1 Přijímací řízení.

 

1.        Přihláška pro první kolo přijímacího řízení se podává přímo ředitelce školy
do 1. března 2023. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení. Přihláška ke studiu je zároveň přihláškou k jednotné přijímací zkoušce. Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží uchazeč 14 dnů před konáním prvního termínu jednotné zkoušky.

 

2.   Jednotná přijímací zkouška se bude konat formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění stanoví konkrétní termíny jednotné zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do stanovených oborů vzdělání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání.

Pro školní rok 2022/2023 MŠMT stanovilo termíny pro jednotné zkoušky v prvním kole přijímacího řízení takto:

1.      termín:  13. duben 2023 – pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia

2.      termín:  14. duben 2023 -  pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia

 

            Náhradní termíny:

1.      termín:  10. květen 2023

2.      termín:  11. květen 2023

 

Výsledek jednotné přijímací zkoušky = váha 60%.

Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT. Centrum zpřístupní hodnocení uchazeče příslušné střední škole 28. dubna 2023.

3.        Ředitelka školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem (28. 4. 2023), tj. do 3. května 2023. Tento den budou výsledky přijímacího řízení zveřejněny na webových stránkách školy a na veřejně přístupné nástěnce ve škole pod registračním číslem. Písemně se bude rozesílat pouze rozhodnutí
o nepřijetí.

 

4.        Při přijímacím řízení budou výsledky prospěchu předchozího vzdělávání převedeny informačním systémem školy do pořadí sestupně a podklady budou sloužit ke stanovení pořadí pro přijetí ke studiu. V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS-CoV-2 v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školní roku 2019/2020.

            Výsledek hodnocení prospěchu  = váha 40%.

5.        Minimální počet bodů potřebný pro přijetí do nástavbového studia je 30.

 

6.        Uchazeč o nástavbové studium předloží před zahájením studia závěrečné vysvědčení osvědčující získání středního vzdělání s výučním listem v délce tří let denní formy vzdělávání skupiny H dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb.

 

Žák – cizinec, který chce studovat na naší škole, musí zvládat český jazyk do nástupu do školy minimálně na úrovni A2. Studium probíhá výhradně v českém jazyce.

 

7.        Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

 

Pro uchazeče přijímané v dalších kolech přijímacího řízení do nástavbového studia jsou stanovena tato kritéria:

  1. Ustanovení § 60f odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, umožňuje ředitelce školy zohlednit v dalších kolech přijímacího řízení výsledky jednotných testů. Uchazeči, kteří jednotnou zkoušku v prvním kole přijímacího řízení nekonali, pak budou konat v rámci dalšího kola náhradní zkoušku z Českého jazyka a literatury a Matematiky a její aplikace, která bude svým zaměřením, obsahem, náročností a způsobem hodnocení obdobná jednotné přijímací zkoušce.
  2. Při přijímacím řízení budou výsledky prospěchu předchozího vzdělávání převedeny informačním systémem školy do pořadí sestupně a podklady budou sloužit ke stanovení pořadí pro přijetí ke studiu.
  3. Obory nevyžadují stanovení zvláštních zdravotních požadavků.
  4. V dalších kolech přijímacího řízení do nástavbového studia budou kritéria stejná jako v prvním kole přijímacího řízení.

 

Počty přijímaných žáků pro školní rok 2023/2024

nástavbové studium - sk. L

 

 

64-41-L/51

Podnikání - denní studium

30 žáků

75-41-L/51

Sociální činnost – denní studium

30 žáků

 

 

 

V Městci Králové 30. ledna 2023                                                                                                                                                                    Mgr. Hana  P o d z i m k o v á, v. r.

                                                                                                                                                                                                                                           ředitelka školy